Gefunden 2690 Ergebnisse für: egw

 • kai ote eidon auton epesa proV touV podaV autou wV nekroV kai epeqhken thn dexian autou ceira ep eme legwn moi mh fobou egw eimi o prwtoV kai o escatoV (Apocalipse 1, 17)

 • idou egw ballw authn eiV klinhn kai touV moiceuontaV met authV eiV qliyin megalhn ean mh metanohswsin ek twn ergwn autwn (Apocalipse 2, 22)

 • kai ta tekna authV apoktenw en qanatw kai gnwsontai pasai ai ekklhsiai oti egw eimi o ereunwn nefrouV kai kardiaV kai dwsw umin ekastw kata ta erga umwn (Apocalipse 2, 23)

 • umin de legw kai loipoiV toiV en quateiroiV osoi ouk ecousin thn didachn tauthn kai oitineV ouk egnwsan ta baqh tou satana wV legousin ou balw ef umaV allo baroV (Apocalipse 2, 24)

 • idou didwmi ek thV sunagwghV tou satana twn legontwn eautouV ioudaiouV einai kai ouk eisin alla yeudontai idou poihsw autouV ina hxwsin kai proskunhswsin enwpion twn podwn sou kai gnwsin oti egw hgaphsa se (Apocalipse 3, 9)

 • egw osouV ean filw elegcw kai paideuw zhlwson oun kai metanohson (Apocalipse 3, 19)

 • kai egw eklaion polla oti oudeiV axioV eureqh anoixai kai anagnwnai to biblion oute blepein auto (Apocalipse 5, 4)

 • legwn mh adikhshte thn ghn mhte thn qalassan mhte ta dendra acriV ou sfragizwmen touV doulouV tou qeou hmwn epi twn metwpwn autwn (Apocalipse 7, 3)

 • kai apekriqh eiV ek twn presbuterwn legwn moi outoi oi peribeblhmenoi taV stolaV taV leukaV tineV eisin kai poqen hlqon (Apocalipse 7, 13)

 • kai aphlqon proV ton aggelon legwn autw doV moi to biblaridion kai legei moi labe kai katafage auto kai pikranei sou thn koilian all en tw stomati sou estai gluku wV meli (Apocalipse 10, 9)

 • kai edoqh moi kalamoV omoioV rabdw legwn egeirai kai metrhson ton naon tou qeou kai to qusiasthrion kai touV proskunountaV en autw (Apocalipse 11, 1)

 • kai plana touV katoikountaV epi thV ghV dia ta shmeia a edoqh autw poihsai enwpion tou qhriou legwn toiV katoikousin epi thV ghV poihsai eikona tw qhriw o ecei thn plhghn thV macairaV kai ezhsen (Apocalipse 13, 14)


“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina