Gefunden 2690 Ergebnisse für: egw

 • labwn gar para qeou patroV timhn kai doxan fwnhV enecqeishV autw toiasde upo thV megaloprepouV doxhV outoV estin o uioV mou o agaphtoV eiV on egw eudokhsa (II São Pedro 1, 17)

 • o legwn egnwka auton kai taV entolaV autou mh thrwn yeusthV estin kai en toutw h alhqeia ouk estin (I São João 2, 4)

 • o legwn en autw menein ofeilei kaqwV ekeinoV periepathsen kai autoV outwV peripatein (I São João 2, 6)

 • o legwn en tw fwti einai kai ton adelfon autou miswn en th skotia estin ewV arti (I São João 2, 9)

 • ean tiV idh ton adelfon autou amartanonta amartian mh proV qanaton aithsei kai dwsei autw zwhn toiV amartanousin mh proV qanaton estin amartia proV qanaton ou peri ekeinhV legw ina erwthsh (I São João 5, 16)

 • o presbuteroV eklekth kuria kai toiV teknoiV authV ouV egw agapw en alhqeia kai ouk egw monoV alla kai panteV oi egnwkoteV thn alhqeian (II São João 1, 1)

 • o gar legwn autw cairein koinwnei toiV ergoiV autou toiV ponhroiV (II São João 1, 11)

 • o presbuteroV gaiw tw agaphtw on egw agapw en alhqeia (III São João 1, 1)

 • proefhteusen de kai toutoiV ebdomoV apo adam enwc legwn idou hlqen kurioV en muriasin agiaiV autou (São Judas 1, 14)

 • egw eimi to a kai to w arch kai teloV legei o kurioV o wn kai o hn kai o ercomenoV o pantokratwr (Apocalipse 1, 8)

 • egw iwannhV o kai adelfoV umwn kai sugkoinwnoV en th qliyei kai en th basileia kai upomonh ihsou cristou egenomhn en th nhsw th kaloumenh patmw dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian ihsou cristou (Apocalipse 1, 9)

 • legoushV egw eimi to a kai to w o prwtoV kai o escatoV kai o blepeiV grayon eiV biblion kai pemyon taiV ekklhsiaiV taiV en asia eiV efeson kai eiV smurnan kai eiV pergamon kai eiV quateira kai eiV sardeiV kai eiV filadelfeian kai eiV laodikeian (Apocalipse 1, 11)


“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina