Gefunden 2916 Ergebnisse für: auton

 • idou esthka epi thn quran kai krouw ean tiV akoush thV fwnhV mou kai anoixh thn quran eiseleusomai proV auton kai deipnhsw met autou kai autoV met emou (Apocalipse 3, 20)

 • meta tauta eidon kai idou ocloV poluV on ariqmhsai auton oudeiV hdunato ek pantoV eqnouV kai fulwn kai lawn kai glwsswn estwteV enwpion tou qronou kai enwpion tou arniou peribeblhmenoi stolaV leukaV kai foinikeV en taiV cersin autwn (Apocalipse 7, 9)

 • kai en taiV hmeraiV ekeinaiV zhthsousin oi anqrwpoi ton qanaton kai ouc eurhsousin auton kai epiqumhsousin apoqanein kai feuxetai o qanatoV ap autwn (Apocalipse 9, 6)

 • kai ei tiV autouV qelh adikhsai pur ekporeuetai ek tou stomatoV autwn kai katesqiei touV ecqrouV autwn kai ei tiV autouV qelh adikhsai outwV dei auton apoktanqhnai (Apocalipse 11, 5)

 • kai autoi enikhsan auton dia to aima tou arniou kai dia ton logon thV marturiaV autwn kai ouk hgaphsan thn yuchn autwn acri qanatou (Apocalipse 12, 11)

 • ei tiV aicmalwsian sunagei eiV aicmalwsian upagei ei tiV en macaira apoktenei dei auton en macaira apoktanqhnai wde estin h upomonh kai h pistiV twn agiwn (Apocalipse 13, 10)

 • kai basileiV epta eisin oi pente epesan kai o eiV estin o alloV oupw hlqen kai otan elqh oligon auton dei meinai (Apocalipse 17, 10)

 • kai fwnh ek tou qronou exhlqen legousa aineite ton qeon hmwn panteV oi douloi autou kai oi foboumenoi auton kai oi mikroi kai oi megaloi (Apocalipse 19, 5)

 • kai eidon ton ouranon anewgmenon kai idou ippoV leukoV kai o kaqhmenoV ep auton kaloumenoV pistoV kai alhqinoV kai en dikaiosunh krinei kai polemei (Apocalipse 19, 11)

 • kai ekrathsen ton drakonta ton ofin ton arcaion oV estin diaboloV kai satanaV kai edhsen auton cilia eth (Apocalipse 20, 2)

 • kai ebalen auton eiV thn abusson kai ekleisen auton kai esfragisen epanw autou ina mh planhsh ta eqnh eti acri telesqh ta cilia eth kai meta tauta dei auton luqhnai mikron cronon (Apocalipse 20, 3)

 • summarturoumai gar panti akouonti touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou ean tiV epitiqh proV tauta epiqhsei o qeoV ep auton taV plhgaV taV gegrammenaV en bibliw toutw (Apocalipse 22, 18)


“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina