Gefunden 1569 Ergebnisse für: Qeou

 • eipen de mwushV proV ton laon qarseite sthte kai orate thn swthrian thn para tou qeou hn poihsei hmin shmeron on tropon gar ewrakate touV aiguptiouV shmeron ou prosqhsesqe eti idein autouV eiV ton aiwna cronon (Êxodo 14, 13)

 • exhren de o aggeloV tou qeou o proporeuomenoV thV parembolhV twn uiwn israhl kai eporeuqh ek twn opisqen exhren de kai o stuloV thV nefelhV apo proswpou autwn kai esth ek twn opisw autwn (Êxodo 14, 19)

 • kai eipen ean akoh akoushV thV fwnhV kuriou tou qeou sou kai ta aresta enantion autou poihshV kai enwtish taiV entolaiV autou kai fulaxhV panta ta dikaiwmata autou pasan noson hn ephgagon toiV aiguptioiV ouk epaxw epi se egw gar eimi kurioV o iwmenoV se (Êxodo 15, 26)

 • kai eipen mwushV en tw didonai kurion umin esperaV krea fagein kai artouV to prwi eiV plhsmonhn dia to eisakousai kurion ton goggusmon umwn on umeiV diagogguzete kaq' hmwn hmeiV de ti esmen ou gar kaq' hmwn o goggusmoV umwn estin all' h kata tou qeou (Êxodo 16, 8)

 • eipen de mwushV proV aarwn eipon pash sunagwgh uiwn israhl proselqate enantion tou qeou eisakhkoen gar umwn ton goggusmon (Êxodo 16, 9)

 • kai eipen mwushV proV aarwn labe stamnon crusoun ena kai embale eiV auton plhreV to gomor tou man kai apoqhseiV auto enantion tou qeou eiV diathrhsin eiV taV geneaV umwn (Êxodo 16, 33)

 • eipen de mwushV tw ihsou epilexon seautw andraV dunatouV kai exelqwn parataxai tw amalhk aurion kai idou egw esthka epi thV korufhV tou bounou kai h rabdoV tou qeou en th ceiri mou (Êxodo 17, 9)

 • kai exhlqen ioqor o gambroV mwush kai oi uioi kai h gunh proV mwushn eiV thn erhmon ou parenebalen ep' orouV tou qeou (Êxodo 18, 5)

 • kai elaben ioqor o gambroV mwush olokautwmata kai qusiaV tw qew paregeneto de aarwn kai panteV oi presbuteroi israhl sumfagein arton meta tou gambrou mwush enantion tou qeou (Êxodo 18, 12)

 • kai legei mwushV tw gambrw oti paraginetai proV me o laoV ekzhthsai krisin para tou qeou (Êxodo 18, 15)

 • otan gar genhtai autoiV antilogia kai elqwsi proV me diakrinw ekaston kai sumbibazw autouV ta prostagmata tou qeou kai ton nomon autou (Êxodo 18, 16)

 • kai diamarturh autoiV ta prostagmata tou qeou kai ton nomon autou kai shmaneiV autoiV taV odouV en aiV poreusontai en autaiV kai ta erga a poihsousin (Êxodo 18, 20)


“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina