Gefunden 1569 Ergebnisse für: Qeou

  • kai anebhsan epi to platoV thV ghV kai ekuklwsan thn parembolhn twn agiwn kai thn polin thn hgaphmenhn kai katebh pur apo tou qeou ek tou ouranou kai katefagen autouV (Apocalipse 20, 9)

  • kai eidon touV nekrouV mikrouV kai megalouV estwtaV enwpion tou qeou kai biblia hnewcqhsan kai biblion allo hnewcqh o estin thV zwhV kai ekriqhsan oi nekroi ek twn gegrammenwn en toiV biblioiV kata ta erga autwn (Apocalipse 20, 12)

  • kai egw iwannhV eidon thn polin thn agian ierousalhm kainhn katabainousan apo tou qeou ek tou ouranou htoimasmenhn wV numfhn kekosmhmenhn tw andri authV (Apocalipse 21, 2)

  • kai hkousa fwnhV megalhV ek tou ouranou legoushV idou h skhnh tou qeou meta twn anqrwpwn kai skhnwsei met autwn kai autoi laoi autou esontai kai autoV o qeoV estai met autwn qeoV autwn (Apocalipse 21, 3)

  • kai aphnegken me en pneumati ep oroV mega kai uyhlon kai edeixen moi thn polin thn megalhn thn agian ierousalhm katabainousan ek tou ouranou apo tou qeou (Apocalipse 21, 10)

  • ecousan thn doxan tou qeou kai o fwsthr authV omoioV liqw timiwtatw wV liqw iaspidi krustallizonti (Apocalipse 21, 11)

  • kai h poliV ou creian ecei tou hliou oude thV selhnhV ina fainwsin en auth h gar doxa tou qeou efwtisen authn kai o lucnoV authV to arnion (Apocalipse 21, 23)

  • kai edeixen moi kaqaron potamon udatoV zwhV lampron wV krustallon ekporeuomenon ek tou qronou tou qeou kai tou arniou (Apocalipse 22, 1)

  • kai pan katanaqema ouk estai eti kai o qronoV tou qeou kai tou arniou en auth estai kai oi douloi autou latreusousin autw (Apocalipse 22, 3)


“Não se desencoraje, pois, se na alma existe o contínuo esforço de melhorar, no final o Senhor a premia fazendo nela florir, de repente, todas as virtudes como num jardim florido.” São Padre Pio de Pietrelcina