Gefunden 679 Ergebnisse für: Autov

 • kai ecqran qhsw ana meson sou kai ana meson thV gunaikoV kai ana meson tou spermatoV sou kai ana meson tou spermatoV authV autoV sou thrhsei kefalhn kai su thrhseiV autou pternan (Gênesis 3, 15)

 • kai th gunaiki eipen plhqunwn plhqunw taV lupaV sou kai ton stenagmon sou en lupaiV texh tekna kai proV ton andra sou h apostrofh sou kai autoV sou kurieusei (Gênesis 3, 16)

 • kai abel hnegken kai autoV apo twn prwtotokwn twn probatwn autou kai apo twn steatwn autwn kai epeiden o qeoV epi abel kai epi toiV dwroiV autou (Gênesis 4, 4)

 • anebh de abram ex aiguptou autoV kai h gunh autou kai panta ta autou kai lwt met' autou eiV thn erhmon (Gênesis 13, 1)

 • paragenomenoV de twn anaswqentwn tiV aphggeilen abram tw perath autoV de katwkei proV th drui th mambrh o amoriV tou adelfou escwl kai adelfou aunan oi hsan sunwmotai tou abram (Gênesis 14, 13)

 • kai epepesen ep' autouV thn nukta autoV kai oi paideV autou kai epataxen autouV kai ediwxen autouV ewV cwba h estin en aristera damaskou (Gênesis 14, 15)

 • elaben de bouturon kai gala kai to moscarion o epoihsen kai pareqhken autoiV kai efagosan autoV de pareisthkei autoiV upo to dendron (Gênesis 18, 8)

 • anebh de lwt ek shgwr kai ekaqhto en tw orei kai ai duo qugatereV autou met' autou efobhqh gar katoikhsai en shgwr kai wkhsen en tw sphlaiw autoV kai ai duo qugatereV autou met' autou (Gênesis 19, 30)

 • ouk autoV moi eipen adelfh mou estin kai auth moi eipen adelfoV mou estin en kaqara kardia kai en dikaiosunh ceirwn epoihsa touto (Gênesis 20, 5)

 • kurioV o qeoV tou ouranou kai o qeoV thV ghV oV elaben me ek tou oikou tou patroV mou kai ek thV ghV hV egenhqhn oV elalhsen moi kai wmosen moi legwn soi dwsw thn ghn tauthn kai tw spermati sou autoV apostelei ton aggelon autou emprosqen sou kai lhmyh gunaika tw uiw mou isaak ekeiqen (Gênesis 24, 7)

 • kai eipen moi kurioV w euhresthsa enantion autou autoV apostelei ton aggelon autou meta sou kai euodwsei thn odon sou kai lhmyh gunaika tw uiw mou ek thV fulhV mou kai ek tou oikou tou patroV mou (Gênesis 24, 40)

 • kai efagon kai epion autoV kai oi andreV oi met' autou onteV kai ekoimhqhsan kai anastaV prwi eipen ekpemyate me ina apelqw proV ton kurion mou (Gênesis 24, 54)


“Viva sempre sob o olhar do Bom Pastor e você ficara’ imune aos pastos contaminados.” São Padre Pio de Pietrelcina