1. Potom me odvede natrag k izvanjskim vratima Svetišta, koja gledaju na istok: bijahu zatvorena.

2. I reèe mi Jahve: "Ova æe vrata biti zatvorena; neka se ne otvaraju i nitko neka ne ulazi na njih, jer ja, Jahve, Bog Izraelov, kroz njih proðoh - zato neka budu zatvorena.

3. Samo knez, jer je knez, smije sjesti tu i blagovati pred Jahvom; tada neka uðe kroz trijem vrata i istim putem neka izaðe."

4. Zatim me odvede k sjevernim vratima pred Dom. Pogledah, i gle: Slava Jahvina bijaše napunila Dom Jahvin. Padoh nièice.

5. Jahve mi reèe: "Sine èovjeèji, pomno pripazi, dobro gledaj i pažljivo poslušaj što æu ti reæi o svim uredbama Doma Jahvina i o svim njegovim zakonima. Dobro pazi tko smije uæi u Dom i tko je iz Svetišta odijeljen.

6. Reci rodu odmetnièkom, domu Izraelovu: 'Ovako govori Jahve Gospod: Previše je veæ vaših gnusoba, dome Izraelov!

7. Uvodili ste tuðince, neobrezana srca i neobrezana tijela, te su ušli u moje Svetište i oskvrnuli moj Dom dok ste vi prinosili moj kruh i pretilinu i krv; i tako ste raskinuli moj Savez svim tim gnusobama.

8. Niste sami èuvali moje svetinje, nego ste njih namjestili namjesto sebe kao èuvare u mojem Svetištu.'

9. Ovako govori Jahve Gospod: 'Nijedan tuðinac, neobrezana srca i neobrezana tijela, da više ne ulazi u moje Svetište - nijedan tuðinac koji živi meðu sinovima Izraelovim.

10. A leviti koji su se udaljili od mene, kad je ono Izrael odlutao od mene za svojim kumirima, snosit æe svoje bezakonje.

11. Služit æe u Svetištu samo kao stražari na vratima Doma i kao posluga Domu: klat æe narodu paljenice i druge žrtve i bit æe mu na službu.

12. Služili su im pred njihovim kumirima i tako naveli Dom Izraelov na bezakonje. Zato podigoh ruku na njih - rijeè je Jahve Gospoda - da snose svoje bezakonje.

13. Više neæe pristupati k meni da mi služe kao sveæenici i neæe više prilaziti mojim najsvetijim svetinjama, nego æe snositi svoju sramotu i gnusobe koje poèiniše.

14. Postavit æu ih da u Domu rade svaki posao i sve što treba u njemu svršiti.

15. Sveæenici leviti, potomci Sadokovi, koji su mi vjerno služili u mojem Svetištu kad su ono sinovi Izraelovi odlutali od mene - oni smiju pristupati k meni da mi služe: služit æe preda mnom prinoseæi mi pretilinu i krv - rijeè je Jahve Gospoda.

16. Oni smiju ulaziti u moje Svetište i pristupati k mojem stolu da mi služe i da vrše službu.

17. Kad budu ulazili na vrata unutrašnjega predvorja, neka obuku lanene haljine: neka ne bude na njima ništa vuneno kad služe na vratima unutrašnjega predvorja i Doma.

18. Na glavama neka nose lanene kape, oko bokova gaæe lanene: neka se ne pašu nièim od èega bi se znojili.

19. Kad izlaze u vanjsko predvorje k narodu, neka svuku haljine u kojima su služili i neka ih ostave u prostorijama Svetišta, a neka obuku druge haljine, da ne posvete puk svojim haljinama.

20. I neka ne briju glave, a ni bujne kose neka ne puštaju, nego neka strigu kosu.

21. I nijedan sveæenik, kad mu je poæi u unutrašnje predvorje, neka ne pije vina.

22. Neka se ne žene udovicom ili puštenicom nego samo djevojkom iz roda Izraelova ili udovicom sveæenikovom.

23. Neka mi narod uèe razlikovati sveto od nesvetoga, luèiti neèisto od èistoga.

24. U parnicama oni neka budu suci: neka sude po mojim zakonima; i neka èuvaju zakone i uredbe o svim mojim blagdanima i neka svetkuju moje subote.

25. K mrtvacu neka ne prilaze da se ne okaljaju; samo za ocem i za majkom, za sinom i kæerju, za bratom i sestrom još neudatom smiju se okaljati.

26. Pošto se nakon toga koji oèisti, neka mu se broji sedam dana:

27. a onda kad uðe u Svetište, u unutrašnje predvorje da služi u Svetištu, neka prinese žrtvu okajnicu - rijeè je Jahve Gospoda.

28. Njima ne pripada nikakva baština - ja sam njihova baština; i zato im ne dajte nikakva posjeda u Izraelu - ja sam posjed njihov.

29. Hranit æe se od žrtava prinosnica, okajnica i naknadnica, i sve zavjetovano u Izraelu njima pripada.

30. Najbolje od svih vaših prvina i od svih vaših prinosa koje æete prinositi pripada sveæenicima; njima æete davati i najbolje brašno, da blagoslov poèiva na vašim domovima.

31. Sveæenici ne smiju jesti mesa od uginulih i razderanih životinja - bilo od ptica ili stoke.

“A prática das bem-aventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa.” São Padre Pio de Pietrelcina