1. Zatim me povede u Hekal. Izmjeri mu polustupove: bijahu široki šest lakata s jedne i šest lakata s druge strane.

2. Vrata bijahu široka deset lakata: sa svake strane po jedno krilo od pet lakata. A zatim izmjeri Hekal: bijaše dugaèak èetrdeset, a širok dvadeset lakata.

3. Onda uðe i izmjeri polustupove vrata: dva lakta; zatim vrata: šest lakata; pa širinu vrata: sedam lakata.

4. Izmjeri zatim unutrašnji prostor: dužina dvadeset lakata, širina ispred Hekala dvadeset lakata. I reèe mi: "To je Svetinja nad svetinjama."

5. Potom izmjeri zid Doma: šest lakata. Poboène prostorije bijahu široke èetiri lakta, sve oko Doma.

6. Poboène prostorije bijahu jedna nad drugom, bijaše ih trideset na tri bÓoja. U hramskom zidu bijahu, sve uokolo, zasjeci da prihvate poboène prostorije. Tako one ne bijahu ugraðene u hramski zid.

7. Širina se prostorija poveæavala od boja do boja, jer su one sve uokolo, na bojeve, okruživale Dom, a Dom je, kako se uzlazilo, ostavljao sve širi prostor. S najdonjeg se boja uzlazilo na najgornji kroza srednji.

8. Onda vidjeh sve oko Doma neku uzvisinu. Osnove poboènih prostorija: cijela trska, šest lakata.

9. Debljina vanjskoga zida poboènih klijeti: pet lakata. Prolaz izmeðu poboènih prostorija Doma

10. i klijeti bijaše, sve uokolo Doma, dvadeset lakata širok.

11. Iz poboène prostorije izlažahu na prolaz jedna vrata prema sjeveru i jedna prema jugu. Prolaz bijaše širok pet lakata svud uokolo.

12. Zdanje što zatvaraše ograðeni prostor sa zapada bijaše široko sedamdeset lakata, a zid te graðevine posvud uokolo bijaše debeo pet lakata i dugaèak devedeset lakata.

13. On izmjeri Dom: bijaše dugaèak stotinu lakata. Ograðeni prostor, zdanje mu i zidovi, stotinu lakata dužine.

14. Širina proèelja Doma s ograðenim prostorom prema istoku: sto lakata.

15. On izmjeri dužinu zdanja duž ograðenog prostora što bijaše straga i hodnike s jedne i s druge strane: stotinu lakata. Unutrašnjost Hekala, trijemovi predvorja,

16. pragovi, prozori s rešetkama i hodnici na sve tri strane uokolo, nasuprot pragovima, bijahu sve uokolo drvetom obloženi od zemlje do prozora. Prozori su bili zastrti.

17. Od ulaza sve do unutrašnjosti Doma, a tako i izvana te po svem zidu uokolo, iznutra i izvana,

18. bijahu likovi kerubina i palma. Po jedna palma izmeðu dva kerubina, a svaki kerubin imaše dva lica:

19. prema palmi s jedne strane lice èovjeèje, a prema palmi s druge strane lice lavlje. Tako bijaše po svemu Domu sve uokolo:

20. od zemlje do ponad vrata bijahu izdjeljani kerubini i palme, a tako i po zidu Hekala.

21. Dovratnici Hekala bijahu èetverouglasti.

22. Pred Svetištem nešto kao žrtvenik od drveta: tri lakta visok, dva lakta dugaèak i dva lakta širok. Uglovi mu, podnožje i stranice bijahu od drveta. I èovjek mi reèe: "Evo stola koji je pred licem Jahvinim!"

23. I Hekal i Svetište imahu po dvoja vrata,

24. a svaka vrata po dva krila što se obrtahu: dva krila u jednih i dva krila u drugih vrata.

25. A na vratima Hekala bijahu izdjeljani kerubini i palme, kao što bijahu izdjeljani i po zidovima. Izvana pred trijemom bijaše drvena nadstrešnica.

26. Prozori s rešetkama i palme bijahu s jedne i s druge strane na trijemu, u poboènim prostorijama Doma i na nadstrešnici.

“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina