1. uioV sofoV eufrainei patera uioV de afrwn luph th mhtri

2. ouk wfelhsousin qhsauroi anomouV dikaiosunh de rusetai ek qanatou

3. ou limoktonhsei kurioV yuchn dikaian zwhn de asebwn anatreyei

4. penia andra tapeinoi ceireV de andreiwn ploutizousin [4a] uioV pepaideumenoV sofoV estai tw de afroni diakonw crhsetai

5. dieswqh apo kaumatoV uioV nohmwn anemofqoroV de ginetai en amhtw uioV paranomoV

6. eulogia kuriou epi kefalhn dikaiou stoma de asebwn kaluyei penqoV awron

7. mnhmh dikaiwn met' egkwmiwn onoma de asebouV sbennutai

8. sofoV kardia dexetai entolaV o de astegoV ceilesin skoliazwn uposkelisqhsetai

9. oV poreuetai aplwV poreuetai pepoiqwV o de diastrefwn taV odouV autou gnwsqhsetai

10. o enneuwn ofqalmoiV meta dolou sunagei andrasi lupaV o de elegcwn meta parrhsiaV eirhnopoiei

11. phgh zwhV en ceiri dikaiou stoma de asebouV kaluyei apwleia

12. misoV egeirei neikoV pantaV de touV mh filoneikountaV kaluptei filia

13. oV ek ceilewn proferei sofian rabdw tuptei andra akardion

14. sofoi kruyousin aisqhsin stoma de propetouV eggizei suntribh

15. kthsiV plousiwn poliV ocura suntribh de asebwn penia

16. erga dikaiwn zwhn poiei karpoi de asebwn amartiaV

17. odouV dikaiaV zwhV fulassei paideia paideia de anexelegktoV planatai

18. kaluptousin ecqran ceilh dikaia oi de ekferonteV loidoriaV afronestatoi eisin

19. ek polulogiaV ouk ekfeuxh amartian feidomenoV de ceilewn nohmwn esh

20. arguroV pepurwmenoV glwssa dikaiou kardia de asebouV ekleiyei

21. ceilh dikaiwn epistatai uyhla oi de afroneV en endeia teleutwsin

22. eulogia kuriou epi kefalhn dikaiou auth ploutizei kai ou mh prosteqh auth luph en kardia

23. en gelwti afrwn prassei kaka h de sofia andri tiktei fronhsin

24. en apwleia asebhV periferetai epiqumia de dikaiou dekth

25. paraporeuomenhV kataigidoV afanizetai asebhV dikaioV de ekklinaV swzetai eiV ton aiwna

26. wsper omfax odousi blaberon kai kapnoV ommasin outwV paranomia toiV crwmenoiV authn

27. foboV kuriou prostiqhsin hmeraV eth de asebwn oligwqhsetai

28. egcronizei dikaioiV eufrosunh elpiV de asebwn ollutai

29. ocurwma osiou foboV kuriou suntribh de toiV ergazomenoiV kaka

30. dikaioV ton aiwna ouk endwsei asebeiV de ouk oikhsousin ghn

31. stoma dikaiou apostazei sofian glwssa de adikou exoleitai

32. ceilh andrwn dikaiwn apostazei caritaV stoma de asebwn apostrefetai

“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina