1. sofai gunaikeV wkodomhsan oikouV h de afrwn kateskayen taiV cersin authV

2. o poreuomenoV orqwV fobeitai ton kurion o de skoliazwn taiV odoiV autou atimasqhsetai

3. ek stomatoV afronwn bakthria ubrewV ceilh de sofwn fulassei autouV

4. ou mh eisin boeV fatnai kaqarai ou de polla genhmata fanera booV iscuV

5. martuV pistoV ou yeudetai ekkaiei de yeudh martuV adikoV

6. zhthseiV sofian para kakoiV kai ouc eurhseiV aisqhsiV de para fronimoiV eucerhV

7. panta enantia andri afroni opla de aisqhsewV ceilh sofa

8. sofia panourgwn epignwsetai taV odouV autwn anoia de afronwn en planh

9. oikiai paranomwn ofeilhsousin kaqarismon oikiai de dikaiwn dektai

10. kardia androV aisqhtikh luphra yuch autou otan de eufrainhtai ouk epimeignutai ubrei

11. oikiai asebwn afanisqhsontai skhnai de katorqountwn sthsontai

12. estin odoV h dokei orqh einai para anqrwpoiV ta de teleutaia authV ercetai eiV puqmena adou

13. en eufrosunaiV ou prosmeignutai luph teleutaia de cara eiV penqoV ercetai

14. twn eautou odwn plhsqhsetai qrasukardioV apo de twn dianohmatwn autou anhr agaqoV

15. akakoV pisteuei panti logw panourgoV de ercetai eiV metanoian

16. sofoV fobhqeiV exeklinen apo kakou o de afrwn eautw pepoiqwV meignutai anomw

17. oxuqumoV prassei meta abouliaV anhr de fronimoV polla upoferei

18. meriountai afroneV kakian oi de panourgoi krathsousin aisqhsewV

19. olisqhsousin kakoi enanti agaqwn kai asebeiV qerapeusousin quraV dikaiwn

20. filoi mishsousin filouV ptwcouV filoi de plousiwn polloi

21. o atimazwn penhtaV amartanei elewn de ptwcouV makaristoV

22. planwmenoi tektainousi kaka eleon de kai alhqeian tektainousin agaqoi ouk epistantai eleon kai pistin tektoneV kakwn elehmosunai de kai pisteiV para tektosin agaqoiV

23. en panti merimnwnti enestin perisson o de hduV kai analghtoV en endeia estai

24. stefanoV sofwn panourgoV h de diatribh afronwn kakh

25. rusetai ek kakwn yuchn martuV pistoV ekkaiei de yeudh dolioV

26. en fobw kuriou elpiV iscuoV toiV de teknoiV autou kataleipei ereisma

27. prostagma kuriou phgh zwhV poiei de ekklinein ek pagidoV qanatou

28. en pollw eqnei doxa basilewV en de ekleiyei laou suntribh dunastou

29. makroqumoV anhr poluV en fronhsei o de oligoyucoV iscurwV afrwn

30. prauqumoV anhr kardiaV iatroV shV de ostewn kardia aisqhtikh

31. o sukofantwn penhta paroxunei ton poihsanta auton o de timwn auton elea ptwcon

32. en kakia autou apwsqhsetai asebhV o de pepoiqwV th eautou osiothti dikaioV

33. en kardia agaqh androV sofia en de kardia afronwn ou diaginwsketai

34. dikaiosunh uyoi eqnoV elassonousi de fulaV amartiai

35. dektoV basilei uphrethV nohmwn th de eautou eustrofia afaireitai atimian


“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina