1. kai mnhsqhti tou ktisantoV se en hmeraiV neothtoV sou ewV otou mh elqwsin hmerai thV kakiaV kai fqaswsin eth en oiV ereiV ouk estin moi en autoiV qelhma

2. ewV ou mh skotisqh o hlioV kai to fwV kai h selhnh kai oi astereV kai epistreywsin ta nefh opisw tou uetou

3. en hmera h ean saleuqwsin fulakeV thV oikiaV kai diastrafwsin andreV thV dunamewV kai hrghsan ai alhqousai oti wligwqhsan kai skotasousin ai blepousai en taiV opaiV

4. kai kleisousin quraV en agora en asqeneia fwnhV thV alhqoushV kai anasthsetai eiV fwnhn tou strouqiou kai tapeinwqhsontai pasai ai qugatereV tou asmatoV

5. kai ge apo uyouV oyontai kai qamboi en th odw kai anqhsh to amugdalon kai pacunqh h akriV kai diaskedasqh h kappariV oti eporeuqh o anqrwpoV eiV oikon aiwnoV autou kai ekuklwsan en agora oi koptomenoi

6. ewV otou mh anatraph scoinion tou arguriou kai sunqlibh anqemion tou crusiou kai suntribh udria epi thn phghn kai suntrocash o trocoV epi ton lakkon

7. kai epistreyh o couV epi thn ghn wV hn kai to pneuma epistreyh proV ton qeon oV edwken auto

8. mataiothV mataiothtwn eipen o ekklhsiasthV ta panta mataiothV

9. kai perisson oti egeneto ekklhsiasthV sofoV eti edidaxen gnwsin sun ton laon kai ouV exicniasetai kosmion parabolwn

10. polla ezhthsen ekklhsiasthV tou eurein logouV qelhmatoV kai gegrammenon euquthtoV logouV alhqeiaV

11. logoi sofwn wV ta boukentra kai wV hloi pefuteumenoi oi para twn sunagmatwn edoqhsan ek poimenoV enoV kai perisson ex autwn

12. uie mou fulaxai poihsai biblia polla ouk estin perasmoV kai meleth pollh kopwsiV sarkoV

13. teloV logou to pan akouetai ton qeon fobou kai taV entolaV autou fulasse oti touto paV o anqrwpoV

14. oti sun pan to poihma o qeoV axei en krisei en panti parewramenw ean agaqon kai ean ponhron .

“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina