1. tiV oiden sofouV kai tiV oiden lusin rhmatoV sofia anqrwpou fwtiei proswpon autou kai anaidhV proswpw autou mishqhsetai

2. stoma basilewV fulaxon kai peri logou orkou qeou mh spoudashV

3. apo proswpou autou poreush mh sthV en logw ponhrw oti pan o ean qelhsh poihsei

4. kaqwV lalei basileuV exousiazwn kai tiV erei autw ti poihseiV

5. o fulasswn entolhn ou gnwsetai rhma ponhron kai kairon krisewV ginwskei kardia sofou

6. oti panti pragmati estin kairoV kai krisiV oti gnwsiV tou anqrwpou pollh ep' auton

7. oti ouk estin ginwskwn ti to esomenon oti kaqwV estai tiV anaggelei autw

8. ouk estin anqrwpoV exousiazwn en pneumati tou kwlusai sun to pneuma kai ouk estin exousia en hmera tou qanatou kai ouk estin apostolh en tw polemw kai ou diaswsei asebeia ton par' authV

9. kai sun pan touto eidon kai edwka thn kardian mou eiV pan poihma o pepoihtai upo ton hlion ta osa exousiasato o anqrwpoV en anqrwpw tou kakwsai auton

10. kai tote eidon asebeiV eiV tafouV eisacqentaV kai ek topou agiou eporeuqhsan kai ephneqhsan en th polei oti outwV epoihsan kai ge touto mataiothV

11. oti ouk estin ginomenh antirrhsiV apo twn poiountwn to ponhron tacu dia touto eplhroforhqh kardia uiwn tou anqrwpou en autoiV tou poihsai to ponhron

12. oV hmarten epoihsen to ponhron apo tote kai apo makrothtoV autw oti kai ge ginwskw egw oti estai agaqon toiV foboumenoiV ton qeon opwV fobwntai apo proswpou autou

13. kai agaqon ouk estai tw asebei kai ou makrunei hmeraV en skia oV ouk estin foboumenoV apo proswpou tou qeou

14. estin mataiothV h pepoihtai epi thV ghV oti eisi dikaioi oti fqanei proV autouV wV poihma twn asebwn kai eisin asebeiV oti fqanei proV autouV wV poihma twn dikaiwn eipa oti kai ge touto mataiothV

15. kai ephnesa egw sun thn eufrosunhn oti ouk estin agaqon tw anqrwpw upo ton hlion oti ei mh tou fagein kai tou piein kai tou eufranqhnai kai auto sumprosestai autw en mocqw autou hmeraV zwhV autou osaV edwken autw o qeoV upo ton hlion

16. en oiV edwka thn kardian mou tou gnwnai sofian kai tou idein ton perispasmon ton pepoihmenon epi thV ghV oti kai ge en hmera kai en nukti upnon en ofqalmoiV autou ouk estin blepwn

17. kai eidon sun panta ta poihmata tou qeou oti ou dunhsetai anqrwpoV tou eurein sun to poihma to pepoihmenon upo ton hlion osa an mocqhsh o anqrwpoV tou zhthsai kai ouc eurhsei kai ge osa an eiph o sofoV tou gnwnai ou dunhsetai tou eurein

“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina