1. kai epestreya egw kai eidon sun pasaV taV sukofantiaV taV ginomenaV upo ton hlion kai idou dakruon twn sukofantoumenwn kai ouk estin autoiV parakalwn kai apo ceiroV sukofantountwn autouV iscuV kai ouk estin autoiV parakalwn

2. kai ephnesa egw sun touV teqnhkotaV touV hdh apoqanontaV uper touV zwntaV osoi autoi zwsin ewV tou nun

3. kai agaqoV uper touV duo toutouV ostiV oupw egeneto oV ouk eiden sun to poihma to ponhron to pepoihmenon upo ton hlion

4. kai eidon egw sun panta ton mocqon kai sun pasan andreian tou poihmatoV oti auto zhloV androV apo tou etairou autou kai ge touto mataiothV kai proairesiV pneumatoV

5. o afrwn perielaben taV ceiraV autou kai efagen taV sarkaV autou

6. agaqon plhrwma drakoV anapausewV uper plhrwma duo drakwn mocqou kai proairesewV pneumatoV

7. kai epestreya egw kai eidon mataiothta upo ton hlion

8. estin eiV kai ouk estin deuteroV kai ge uioV kai adelfoV ouk estin autw kai ouk estin perasmoV tw panti mocqw autou kai ge ofqalmoV autou ouk empiplatai ploutou kai tini egw mocqw kai steriskw thn yuchn mou apo agaqwsunhV kai ge touto mataiothV kai perispasmoV ponhroV estin

9. agaqoi oi duo uper ton ena oiV estin autoiV misqoV agaqoV en mocqw autwn

10. oti ean peswsin o eiV egerei ton metocon autou kai ouai autw tw eni otan pesh kai mh h deuteroV tou egeirai auton

11. kai ge ean koimhqwsin duo kai qermh autoiV kai o eiV pwV qermanqh

12. kai ean epikrataiwqh o eiV oi duo sthsontai katenanti autou kai to spartion to entriton ou tacewV aporraghsetai

13. agaqoV paiV penhV kai sofoV uper basilea presbuteron kai afrona oV ouk egnw tou prosecein eti

14. oti ex oikou twn desmiwn exeleusetai tou basileusai oti kai ge en basileia autou egennhqh penhV

15. eidon sun pantaV touV zwntaV touV peripatountaV upo ton hlion meta tou neaniskou tou deuterou oV sthsetai ant' autou

16. ouk estin perasmoV tw panti law toiV pasin osoi egenonto emprosqen autwn kai ge oi escatoi ouk eufranqhsontai en autw oti kai ge touto mataiothV kai proairesiV pneumatoV

17. fulaxon poda sou en w ean poreuh eiV oikon tou qeou kai egguV tou akouein uper doma twn afronwn qusia sou oti ouk eisin eidoteV tou poihsai kakon

“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina