1. estin ponhria hn eidon upo ton hlion kai pollh estin epi ton anqrwpon

2. anhr w dwsei autw o qeoV plouton kai uparconta kai doxan kai ouk estin usterwn th yuch autou apo pantwn wn epiqumhsei kai ouk exousiasei autw o qeoV tou fagein ap' autou oti anhr xenoV fagetai auton touto mataiothV kai arrwstia ponhra estin

3. ean gennhsh anhr ekaton kai eth polla zhsetai kai plhqoV o ti esontai hmerai etwn autou kai yuch autou ouk emplhsqhsetai apo thV agaqwsunhV kai ge tafh ouk egeneto autw eipa agaqon uper auton to ektrwma

4. oti en mataiothti hlqen kai en skotei poreuetai kai en skotei onoma autou kalufqhsetai

5. kai ge hlion ouk eiden kai ouk egnw anapausiV toutw uper touton

6. kai ei ezhsen ciliwn etwn kaqodouV kai agaqwsunhn ouk eiden mh ouk eiV topon ena ta panta poreuetai

7. paV mocqoV tou anqrwpou eiV stoma autou kai ge h yuch ou plhrwqhsetai

8. oti tiV perisseia tw sofw uper ton afrona dioti o penhV oiden poreuqhnai katenanti thV zwhV

9. agaqon orama ofqalmwn uper poreuomenon yuch kai ge touto mataiothV kai proairesiV pneumatoV

10. ei ti egeneto hdh keklhtai onoma autou kai egnwsqh o estin anqrwpoV kai ou dunhsetai tou kriqhnai meta tou iscurou uper auton

11. oti eisin logoi polloi plhqunonteV mataiothta ti perisson tw anqrwpw

12. oti tiV oiden ti agaqon tw anqrwpw en th zwh ariqmon hmerwn zwhV mataiothtoV autou kai epoihsen autaV en skia oti tiV apaggelei tw anqrwpw ti estai opisw autou upo ton hlion

“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina