1. toiV pasin cronoV kai kairoV tw panti pragmati upo ton ouranon

2. kairoV tou tekein kai kairoV tou apoqanein kairoV tou futeusai kai kairoV tou ektilai pefuteumenon

3. kairoV tou apokteinai kai kairoV tou iasasqai kairoV tou kaqelein kai kairoV tou oikodomhsai

4. kairoV tou klausai kai kairoV tou gelasai kairoV tou koyasqai kai kairoV tou orchsasqai

5. kairoV tou balein liqouV kai kairoV tou sunagagein liqouV kairoV tou perilabein kai kairoV tou makrunqhnai apo perilhmyewV

6. kairoV tou zhthsai kai kairoV tou apolesai kairoV tou fulaxai kai kairoV tou ekbalein

7. kairoV tou rhxai kai kairoV tou rayai kairoV tou sigan kai kairoV tou lalein

8. kairoV tou filhsai kai kairoV tou mishsai kairoV polemou kai kairoV eirhnhV

9. tiV perisseia tou poiountoV en oiV autoV mocqei

10. eidon sun ton perispasmon on edwken o qeoV toiV uioiV tou anqrwpou tou perispasqai en autw

11. sun ta panta epoihsen kala en kairw autou kai ge sun ton aiwna edwken en kardia autwn opwV mh eurh o anqrwpoV to poihma o epoihsen o qeoV ap' archV kai mecri telouV

12. egnwn oti ouk estin agaqon en autoiV ei mh tou eufranqhnai kai tou poiein agaqon en zwh autou

13. kai ge paV o anqrwpoV oV fagetai kai pietai kai idh agaqon en panti mocqw autou doma qeou estin

14. egnwn oti panta osa epoihsen o qeoV auta estai eiV ton aiwna ep' autw ouk estin prosqeinai kai ap' autou ouk estin afelein kai o qeoV epoihsen ina fobhqwsin apo proswpou autou

15. to genomenon hdh estin kai osa tou ginesqai hdh gegonen kai o qeoV zhthsei ton diwkomenon

16. kai eti eidon upo ton hlion topon thV krisewV ekei o asebhV kai topon tou dikaiou ekei o asebhV

17. eipa egw en kardia mou sun ton dikaion kai sun ton asebh krinei o qeoV oti kairoV tw panti pragmati kai epi panti tw poihmati

18. ekei eipa egw en kardia mou peri laliaV uiwn tou anqrwpou oti diakrinei autouV o qeoV kai tou deixai oti autoi kthnh eisin kai ge autoiV

19. oti sunanthma uiwn tou anqrwpou kai sunanthma tou kthnouV sunanthma en autoiV wV o qanatoV toutou outwV o qanatoV toutou kai pneuma en toiV pasin kai ti eperisseusen o anqrwpoV para to kthnoV ouden oti ta panta mataiothV

20. ta panta poreuetai eiV topon ena ta panta egeneto apo tou cooV kai ta panta epistrefei eiV ton coun

21. kai tiV oiden pneuma uiwn tou anqrwpou ei anabainei auto eiV anw kai pneuma tou kthnouV ei katabainei auto katw eiV ghn

22. kai eidon oti ouk estin agaqon ei mh o eufranqhsetai o anqrwpoV en poihmasin autou oti auto meriV autou oti tiV axei auton tou idein en w ean genhtai met' auton

“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina