1. adelfoi ean kai prolhfqh anqrwpoV en tini paraptwmati umeiV oi pneumatikoi katartizete ton toiouton en pneumati praothtoV skopwn seauton mh kai su peirasqhV

2. allhlwn ta barh bastazete kai outwV anaplhrwsate ton nomon tou cristou

3. ei gar dokei tiV einai ti mhden wn eauton frenapata

4. to de ergon eautou dokimazetw ekastoV kai tote eiV eauton monon to kauchma exei kai ouk eiV ton eteron

5. ekastoV gar to idion fortion bastasei

6. koinwneitw de o kathcoumenoV ton logon tw kathcounti en pasin agaqoiV

7. mh planasqe qeoV ou mukthrizetai o gar ean speirh anqrwpoV touto kai qerisei

8. oti o speirwn eiV thn sarka eautou ek thV sarkoV qerisei fqoran o de speirwn eiV to pneuma ek tou pneumatoV qerisei zwhn aiwnion

9. to de kalon poiounteV mh ekkakwmen kairw gar idiw qerisomen mh ekluomenoi

10. ara oun wV kairon ecomen ergazwmeqa to agaqon proV pantaV malista de proV touV oikeiouV thV pistewV

11. idete phlikoiV umin grammasin egraya th emh ceiri

12. osoi qelousin euproswphsai en sarki outoi anagkazousin umaV peritemnesqai monon ina mh tw staurw tou cristou diwkwntai

13. oude gar oi peritemnomenoi autoi nomon fulassousin alla qelousin umaV peritemnesqai ina en th umetera sarki kauchswntai

14. emoi de mh genoito kaucasqai ei mh en tw staurw tou kuriou hmwn ihsou cristou di ou emoi kosmoV estaurwtai kagw tw kosmw

15. en gar cristw ihsou oute peritomh ti iscuei oute akrobustia alla kainh ktisiV

16. kai osoi tw kanoni toutw stoichsousin eirhnh ep autouV kai eleoV kai epi ton israhl tou qeou

17. tou loipou kopouV moi mhdeiV parecetw egw gar ta stigmata tou kuriou ihsou en tw swmati mou bastazw

18. h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta tou pneumatoV umwn adelfoi amhn [proV galataV egrafh apo rwmhV]

“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina