aaaaa

1. Beniamin był ojcem swego pierworodnego Beli; drugiego - Aszbela, trzeciego - Achracha,

2. czwartego - Nochy, piątego - Rafy.

3. Synami Beli byli: Addar, Gera, ojciec Ehuda,

4. Abiszua, Naaman i Achoach,

5. Gera, Szefufan i Churam.

6. Oto synowie Ehuda; ci byli naczelnikami rodów mieszkających w Geba i przesiedlili ich do Manachat:

7. Naaman, Achiasz i Gera; on to ich przesiedlił i był ojcem Uzzy i Achichuda,

8. a Szacharaima - w kraju Moabu. Potem gdy odprawił swe żony: Chuszim i Baarę,

9. miał ze swej nowej żony: Jobaba, Sibię, Meszę, Malkoma,

10. Jeusa, Sakiasza i Mirmę; ci byli jego synami, naczelnikami rodów.

11. Z Chuszim miał: Abituba i Elpaala.

12. Synowie Elpaala: Eber, Miszam i Szemed, on to zbudował Ono, Lod i miejscowości przynależne.

13. Beria i Szema byli naczelnikami rodów mieszkających w Ajjalonie; oni to wypędzili mieszkańców Gat.

14. Achio, Szaszak, Jeremot,

15. Zebadiasz, Arad, Eder,

16. Mikael, Jiszpa i Jocha, byli synami Berii,

17. Zebadiasz, Meszullam, Chizki, Cheber,

18. Jiszmeraj, Jizlia i Jobab, byli synami Elpaala.

19. Jakim, Zikri, Zabdi,

20. Elienaj, Silletaj, Eliel,

21. Adajasz, Berajasz, Szimrat byli synami Szimejego.

22. Jiszpan, Eber, Eliel,

23. Abdon, Zikri, Chanan,

24. Chananiasz, Elam, Antotiasz,

25. Jifdejasz i Peniel byli synami Szaszaka.

26. Szamszeraj, Szechariasz, Ataliasz,

27. Jaareszjasz, Eliasz, Zikri byli synami Jerochama.

28. Ci byli naczelnikami rodów według ich spisów; zamieszkali oni w Jerozolimie.

29. W Gibeonie mieszkał Abi-Gibeon; imię jego żony było Maaka.

30. Jego synem pierworodnym był Abdon, potem Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab,

31. Gedor, Achio i Zeker.

32. Miklot był ojcem Szimejego. Oni również mieszkali w pobliżu swych krewnych ze swoimi braćmi w Jerozolimie.

33. Ner był ojcem Kisza, Kisz - Saula. Saul był ojcem Jonatana, Malkiszuy, Abinadaba i Eszbaala.

34. Synem Jonatana był Meribbaal; Meribbaal był ojcem Miki.

35. Synowie Miki: Piton, Melek, Tarea i Achaz.

36. Achaz był ojcem Joaddy; Joadda - Alemeta, Azmaweta i Zimriego; Zimri był ojcem Mosy.

37. Mosa był ojcem Binei; jego synem był Rafa, synem jego Eleasa, synem jego Asel.

38. Asel miał sześciu synów, a oto ich imiona: Azrikam, Bokru, Izmael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. Wszyscy oni byli synami Asela.

39. Synowie jego brata Eszeka: Ulam, jego pierworodny, drugi Jeusz, trzeci Elifelet.

40. Synowie Ulama byli dzielnymi wojownikami, strzelającymi z łuku. Mieli oni wielu synów i wnuków - stu pięćdziesięciu. Ci wszyscy byli potomkami Beniamina.
“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina