1. egw anhr o blepwn ptwceian en rabdw qumou autou ep' eme

2. parelaben me kai aphgagen eiV skotoV kai ou fwV

3. plhn en emoi epestreyen ceira autou olhn thn hmeran

4. epalaiwsen sarkaV mou kai derma mou ostea mou sunetriyen

5. anwkodomhsen kat' emou kai ekuklwsen kefalhn mou kai emocqhsen

6. en skoteinoiV ekaqisen me wV nekrouV aiwnoV

7. anwkodomhsen kat' emou kai ouk exeleusomai ebarunen calkon mou

8. kai ge kekraxomai kai bohsw apefraxen proseuchn mou

9. anwkodomhsen odouV mou enefraxen tribouV mou etaraxen

10. arkoV enedreuousa autoV moi lewn en krufaioiV

11. katediwxen afesthkota kai katepausen me eqeto me hfanismenhn

12. eneteinen toxon autou kai esthlwsen me wV skopon eiV beloV

13. eishgagen toiV nefroiV mou iouV faretraV autou

14. egenhqhn gelwV panti law mou yalmoV autwn olhn thn hmeran

15. ecortasen me pikriaV emequsen me colhV

16. kai exebalen yhfw odontaV mou eywmisen me spodon

17. kai apwsato ex eirhnhV yuchn mou epelaqomhn agaqa

18. kai eipa apwleto neikoV mou kai h elpiV mou apo kuriou

19. emnhsqhn apo ptwceiaV mou kai ek diwgmou mou pikriaV kai colhV mou

20. mnhsqhsetai kai katadoleschsei ep' eme h yuch mou

21. tauthn taxw eiV thn kardian mou dia touto upomenw

25. agaqoV kurioV toiV upomenousin auton yuch h zhthsei auton agaqon

26. kai upomenei kai hsucasei eiV to swthrion kuriou

27. agaqon andri otan arh zugon en neothti autou

28. kaqhsetai kata monaV kai siwphsetai oti hren ef' eautw

30. dwsei tw paionti auton siagona cortasqhsetai oneidismwn

31. oti ouk eiV ton aiwna apwsetai kurioV

32. oti o tapeinwsaV oiktirhsei kata to plhqoV tou eleouV autou

33. oti ouk apekriqh apo kardiaV autou kai etapeinwsen uiouV androV

34. tou tapeinwsai upo touV podaV autou pantaV desmiouV ghV

35. tou ekklinai krisin androV katenanti proswpou uyistou

36. katadikasai anqrwpon en tw krinesqai auton kurioV ouk eipen

37. tiV outwV eipen kai egenhqh kurioV ouk eneteilato

38. ek stomatoV uyistou ouk exeleusetai ta kaka kai to agaqon

39. ti goggusei anqrwpoV zwn anhr peri thV amartiaV autou

40. exhreunhqh h odoV hmwn kai htasqh kai epistreywmen ewV kuriou

41. analabwmen kardiaV hmwn epi ceirwn proV uyhlon en ouranw

42. hmarthsamen hsebhsamen kai ouc ilasqhV

43. epeskepasaV en qumw kai apediwxaV hmaV apekteinaV ouk efeisw

44. epeskepasaV nefelhn seautw eineken proseuchV

45. kammusai me kai apwsqhnai eqhkaV hmaV en mesw twn lawn

46. dihnoixan ef' hmaV to stoma autwn panteV oi ecqroi hmwn

47. foboV kai qumoV egenhqh hmin eparsiV kai suntribh

48. afeseiV udatwn kataxei o ofqalmoV mou epi to suntrimma thV qugatroV tou laou mou

49. o ofqalmoV mou katepoqh kai ou sighsomai tou mh einai eknhyin

50. ewV ou diakuyh kai idh kurioV ex ouranou

51. o ofqalmoV mou epifulliei epi thn yuchn mou para pasaV qugateraV polewV

52. qhreuonteV eqhreusan me wV strouqion oi ecqroi mou dwrean

53. eqanatwsan en lakkw zwhn mou kai epeqhkan liqon ep' emoi

54. uperecuqh udwr epi kefalhn mou eipa apwsmai

55. epekalesamhn to onoma sou kurie ek lakkou katwtatou

56. fwnhn mou hkousaV mh kruyhV ta wta sou eiV thn dehsin mou

57. eiV thn bohqeian mou hggisaV en h se hmera epekalesamhn eipaV moi mh fobou

58. edikasaV kurie taV dikaV thV yuchV mou elutrwsw thn zwhn mou

59. eideV kurie taV taracaV mou ekrinaV thn krisin mou

60. eideV pasan thn ekdikhsin autwn eiV pantaV dialogismouV autwn en emoi

61. hkousaV ton oneidismon autwn pantaV touV dialogismouV autwn kat' emou

62. ceilh epanistanomenwn moi kai meletaV autwn kat' emou olhn thn hmeran

63. kaqedran autwn kai anastasin autwn epibleyon epi touV ofqalmouV autwn

64. apodwseiV autoiV antapodoma kurie kata ta erga twn ceirwn autwn

65. apodwseiV autoiV uperaspismon kardiaV mocqon sou autoiV

66. katadiwxeiV en orgh kai exanalwseiV autouV upokatw tou ouranou kurie

“Não se desencoraje, pois, se na alma existe o contínuo esforço de melhorar, no final o Senhor a premia fazendo nela florir, de repente, todas as virtudes como num jardim florido.” São Padre Pio de Pietrelcina