28. kai hkousan oi upenantioi oti htoimastai iwnaqan kai oi par' autou eiV polemon kai efobhqhsan kai epthxan th kardia autwn kai anekausan puraV en th parembolh autwn

“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina