1. kai anebh iwannhV ek gazarwn kai aphggeilen simwni tw patri autou a sunetelesen kendebaioV

2. kai ekalesen simwn touV duo uiouV autou touV presbuterouV ioudan kai iwannhn kai eipen autoiV egw kai oi adelfoi mou kai o oikoV tou patroV mou epolemhsamen touV polemouV israhl apo neothtoV ewV thV shmeron hmeraV kai euodwqh en taiV cersin hmwn rusasqai ton israhl pleonakiV

3. nuni de geghraka kai umeiV de en tw eleei ikanoi este en toiV etesin ginesqe ant' emou kai tou adelfou mou kai exelqonteV upermaceite uper tou eqnouV hmwn h de ek tou ouranou bohqeia estw meq' umwn

4. kai epelexen ek thV cwraV eikosi ciliadaV andrwn polemistwn kai ippeiV kai eporeuqhsan epi ton kendebaion kai ekoimhqhsan en mwdein

5. kai anastanteV to prwi eporeuqhsan eiV to pedion kai idou dunamiV pollh eiV sunanthsin autoiV pezikh kai ippeiV kai ceimarrouV hn ana meson autwn

6. kai parenebale kata proswpon autwn autoV kai o laoV autou kai eiden ton laon deiloumenon diaperasai ton ceimarroun kai dieperasen prwtoV kai eidon auton oi andreV kai dieperasan katopisqen autou

7. kai dieilen ton laon kai touV ippeiV en mesw twn pezwn hn de ippoV twn upenantiwn pollh sfodra

8. kai esalpisan taiV salpigxin kai etropwqh kendebaioV kai h parembolh autou kai epeson ex autwn traumatiai polloi oi de kataleifqenteV efugon eiV to ocurwma

9. tote etraumatisqh ioudaV o adelfoV iwannou iwannhV de katediwxen autouV ewV hlqen eiV kedrwn hn wkodomhsen

10. kai efugon eiV touV purgouV touV en toiV agroiV azwtou kai enepurisen authn en puri kai epeson ex autwn eiV andraV disciliouV kai apestreyen eiV thn ioudaian meta eirhnhV

11. kai ptolemaioV o tou aboubou hn kaqestamenoV strathgoV eiV to pedion iericw kai escen argurion kai crusion polu

12. hn gar gambroV tou arcierewV

13. kai uywqh h kardia autou kai eboulhqh katakrathsai thV cwraV kai ebouleueto dolw kata simwnoV kai twn uiwn autou arai autouV

14. simwn de hn efodeuwn taV poleiV taV en th cwra kai frontizwn thV epimeleiaV autwn kai katebh eiV iericw autoV kai mattaqiaV kai ioudaV oi uioi autou etouV ebdomou kai ebdomhkostou kai ekatostou en mhni endekatw outoV o mhn sabat

15. kai upedexato autouV o tou aboubou eiV to ocurwmation to kaloumenon dwk meta dolou o wkodomhsen kai epoihsen autoiV poton megan kai enekruyen ekei andraV

16. kai ote emequsqh simwn kai oi uioi autou exanesth ptolemaioV kai oi par' autou kai elabon ta opla autwn kai epeishlqon tw simwni eiV to sumposion kai apekteinan auton kai touV duo uiouV autou kai tinaV twn paidariwn autou

17. kai epoihsen aqesian megalhn kai apedwken kaka anti agaqwn

18. kai egrayen tauta ptolemaioV kai apesteilen tw basilei opwV aposteilh autw dunameiV eiV bohqeian kai paradw thn cwran autwn kai taV poleiV

19. kai apesteilen eterouV eiV gazara arai ton iwannhn kai toiV ciliarcoiV apesteilen epistolaV paragenesqai proV auton opwV dw autoiV argurion kai crusion kai domata

20. kai eterouV apesteilen katalabesqai thn ierousalhm kai to oroV tou ierou

21. kai prodramwn tiV aphggeilen iwannh eiV gazara oti apwleto o pathr autou kai oi adelfoi autou kai oti apestalken kai se apokteinai

22. kai akousaV exesth sfodra kai sunelaben touV andraV touV elqontaV apolesai auton kai apekteinen autouV epegnw gar oti ezhtoun auton apolesai

23. kai ta loipa twn logwn iwannou kai twn polemwn autou kai twn andragaqiwn autou wn hndragaqhsen kai thV oikodomhV twn teicwn wn wkodomhsen kai twn praxewn autou

24. idou tauta gegraptai epi bibliw hmerwn arcierwsunhV autou af' ou egenhqh arciereuV meta ton patera autou .

“Dirás tu o mais belo dos credos quando houver noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço duma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão de teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina