1. en taiV hmeraiV ekeinaiV anesth mattaqiaV uioV iwannou tou sumewn iereuV twn uiwn iwarib apo ierousalhm kai ekaqisen en mwdein

2. kai autw uioi pente iwannhV o epikaloumenoV gaddi

3. simwn o kaloumenoV qassi

4. ioudaV o kaloumenoV makkabaioV

5. eleazar o kaloumenoV auaran iwnaqhV o kaloumenoV apfouV

6. kai eiden taV blasfhmiaV taV ginomenaV en iouda kai en ierousalhm

7. kai eipen oimmoi ina ti touto egennhqhn idein to suntrimma tou laou mou kai to suntrimma thV agiaV polewV kai kaqisai ekei en tw doqhnai authn en ceiri ecqrwn to agiasma en ceiri allotriwn

8. egeneto o naoV authV wV anhr adoxoV

9. ta skeuh thV doxhV authV aicmalwta aphcqh apektanqh ta nhpia authV en taiV plateiaiV authV oi neaniskoi authV en romfaia ecqrou

10. poion eqnoV ouk eklhronomhsen basileia kai ouk ekrathsen twn skulwn authV

11. paV o kosmoV authV afhreqh anti eleuqeraV egeneto eiV doulhn

12. kai idou ta agia hmwn kai h kallonh hmwn kai h doxa hmwn hrhmwqh kai ebebhlwsan auta ta eqnh

13. ina ti hmin eti zwh

14. kai dierrhxen mattaqiaV kai oi uioi autou ta imatia autwn kai periebalonto sakkouV kai epenqhsan sfodra

15. kai hlqon oi para tou basilewV oi katanagkazonteV thn apostasian eiV mwdein thn polin ina qusiaswsin

16. kai polloi apo israhl proV autouV proshlqon kai mattaqiaV kai oi uioi autou sunhcqhsan

17. kai apekriqhsan oi para tou basilewV kai eipon tw mattaqia legonteV arcwn kai endoxoV kai megaV ei en th polei tauth kai esthrismenoV uioiV kai adelfoiV

18. nun proselqe prwtoV kai poihson to prostagma tou basilewV wV epoihsan panta ta eqnh kai oi andreV iouda kai oi kataleifqenteV en ierousalhm kai esh su kai oi uioi sou twn filwn tou basilewV kai su kai oi uioi sou doxasqhsesqe arguriw kai crusiw kai apostolaiV pollaiV

19. kai apekriqh mattaqiaV kai eipen fwnh megalh ei panta ta eqnh ta en oikw thV basileiaV tou basilewV akouousin autou aposthnai ekastoV apo latreiaV paterwn autou kai hretisanto en taiV entolaiV autou

20. kagw kai oi uioi mou kai oi adelfoi mou poreusomeqa en diaqhkh paterwn hmwn

21. ilewV hmin katalipein nomon kai dikaiwmata

22. twn logwn tou basilewV ouk akousomeqa parelqein thn latreian hmwn dexian h aristeran

23. kai wV epausato lalwn touV logouV toutouV proshlqen anhr ioudaioV en ofqalmoiV pantwn qusiasai epi tou bwmou en mwdein kata to prostagma tou basilewV

24. kai eiden mattaqiaV kai ezhlwsen kai etromhsan oi nefroi autou kai anhnegken qumon kata to krima kai dramwn esfaxen auton epi ton bwmon

25. kai ton andra tou basilewV ton anagkazonta quein apekteinen en tw kairw ekeinw kai ton bwmon kaqeilen

26. kai ezhlwsen tw nomw kaqwV epoihsen fineeV tw zambri uiw salwm

27. kai anekraxen mattaqiaV en th polei fwnh megalh legwn paV o zhlwn tw nomw kai istwn diaqhkhn exelqetw opisw mou

28. kai efugen autoV kai oi uioi autou eiV ta orh kai egkatelipon osa eicon en th polei

29. tote katebhsan polloi zhtounteV dikaiosunhn kai krima eiV thn erhmon kaqisai ekei

30. autoi kai oi uioi autwn kai ai gunaikeV autwn kai ta kthnh autwn oti esklhrunqh ep' autouV ta kaka

31. kai anhggelh toiV andrasin tou basilewV kai taiV dunamesin ai hsan en ierousalhm polei dauid oti katebhsan andreV oitineV dieskedasan thn entolhn tou basilewV eiV touV krufouV en th erhmw

32. kai edramon opisw autwn polloi kai katelabonto autouV kai parenebalon ep' autouV kai sunesthsanto proV autouV polemon en th hmera twn sabbatwn

33. kai eipon proV autouV ewV tou nun exelqonteV poihsate kata ton logon tou basilewV kai zhsesqe

34. kai eipon ouk exeleusomeqa oude poihsomen ton logon tou basilewV bebhlwsai thn hmeran twn sabbatwn

35. kai etacunan ep' autouV polemon

36. kai ouk apekriqhsan autoiV oude liqon enetinaxan autoiV oude enefraxan touV krufouV

37. legonteV apoqanwmen panteV en th aplothti hmwn marturei ef' hmaV o ouranoV kai h gh oti akritwV apollute hmaV

38. kai anesthsan ep' autouV en polemw toiV sabbasin kai apeqanon autoi kai ai gunaikeV autwn kai ta tekna autwn kai ta kthnh autwn ewV ciliwn yucwn anqrwpwn

39. kai egnw mattaqiaV kai oi filoi autou kai epenqhsan ep' autouV sfodra

40. kai eipen anhr tw plhsion autou ean panteV poihswmen wV oi adelfoi hmwn epoihsan kai mh polemhswmen proV ta eqnh uper thV yuchV hmwn kai twn dikaiwmatwn hmwn nun tacion oleqreusousin hmaV apo thV ghV

41. kai ebouleusanto th hmera ekeinh legonteV paV anqrwpoV oV ean elqh ef' hmaV eiV polemon th hmera twn sabbatwn polemhswmen katenanti autou kai ou mh apoqanwmen panteV kaqwV apeqanon oi adelfoi hmwn en toiV krufoiV

42. tote sunhcqhsan proV autouV sunagwgh asidaiwn iscuroi dunamei apo israhl paV o ekousiazomenoV tw nomw

43. kai panteV oi fugadeuonteV apo twn kakwn proseteqhsan autoiV kai egenonto autoiV eiV sthrigma

44. kai sunesthsanto dunamin kai epataxan amartwlouV en orgh autwn kai andraV anomouV en qumw autwn kai oi loipoi efugon eiV ta eqnh swqhnai

45. kai ekuklwsen mattaqiaV kai oi filoi autou kai kaqeilon touV bwmouV

46. kai perietemon ta paidaria ta aperitmhta osa euron en orioiV israhl en iscui

47. kai ediwxan touV uiouV thV uperhfaniaV kai kateuodwqh to ergon en ceiri autwn

48. kai antelabonto tou nomou ek ceiroV twn eqnwn kai twn basilewn kai ouk edwkan keraV tw amartwlw

49. kai hggisan ai hmerai mattaqiou apoqanein kai eipen toiV uioiV autou nun esthrisqh uperhfania kai elegmoV kai kairoV katastrofhV kai orgh qumou

50. nun tekna zhlwsate tw nomw kai dote taV yucaV umwn uper diaqhkhV paterwn hmwn

51. kai mnhsqhte ta erga twn paterwn a epoihsan en taiV geneaiV autwn kai dexasqe doxan megalhn kai onoma aiwnion

52. abraam ouci en peirasmw eureqh pistoV kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn

53. iwshf en kairw stenocwriaV autou efulaxen entolhn kai egeneto kurioV aiguptou

54. fineeV o pathr hmwn en tw zhlwsai zhlon elaben diaqhkhn ierwsunhV aiwniaV

55. ihsouV en tw plhrwsai logon egeneto krithV en israhl

56. caleb en tw marturasqai en th ekklhsia elaben ghV klhronomian

57. dauid en tw eleei autou eklhronomhsen qronon basileiaV eiV aiwnaV

58. hliaV en tw zhlwsai zhlon nomou anelhmfqh eiV ton ouranon

59. ananiaV azariaV misahl pisteusanteV eswqhsan ek flogoV

60. danihl en th aplothti autou errusqh ek stomatoV leontwn

61. kai outwV ennohqhte kata genean kai genean oti panteV oi elpizonteV ep' auton ouk asqenhsousin

62. kai apo logwn androV amartwlou mh fobhqhte oti h doxa autou eiV kopria kai eiV skwlhkaV

63. shmeron eparqhsetai kai aurion ou mh eureqh oti epestreyen eiV ton coun autou kai o dialogismoV autou apoleitai

64. tekna andrizesqe kai iscusate en tw nomw oti en autw doxasqhsesqe

65. kai idou sumewn o adelfoV umwn oida oti anhr boulhV estin autou akouete pasaV taV hmeraV autoV estai umwn pathr

66. kai ioudaV makkabaioV iscuroV dunamei ek neothtoV autou autoV estai umin arcwn stratiaV kai polemhsei polemon lawn

67. kai umeiV prosaxete proV umaV pantaV touV poihtaV tou nomou kai ekdikhsate ekdikhsin tou laou umwn

68. antapodote antapodoma toiV eqnesin kai prosecete eiV prostagma tou nomou

69. kai euloghsen autouV kai proseteqh proV touV pateraV autou

70. kai apeqanen en tw ektw kai tessarakostw kai ekatostw etei kai etafh en tafoiV paterwn autou en mwdein kai ekoyanto auton paV israhl kopeton megan

“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina