Talált 1569 Eredmények: qeou

 • kai ek twn agiwn ouk exeleusetai kai ou bebhlwsei to hgiasmenon tou qeou autou oti to agion elaion to criston tou qeou ep' autw egw kurioV (Levítico 21, 12)

 • eipon aarwn anqrwpoV ek tou genouV sou eiV taV geneaV umwn tini ean h en autw mwmoV ou proseleusetai prosferein ta dwra tou qeou autou (Levítico 21, 17)

 • paV w estin en autw mwmoV ek tou spermatoV aarwn tou ierewV ouk eggiei tou prosenegkein taV qusiaV tw qew sou oti mwmoV en autw ta dwra tou qeou ou proseleusetai prosenegkein (Levítico 21, 21)

 • ta dwra tou qeou ta agia twn agiwn kai apo twn agiwn fagetai (Levítico 21, 22)

 • plhn proV to katapetasma ou proseleusetai kai proV to qusiasthrion ouk eggiei oti mwmon ecei kai ou bebhlwsei to agion tou qeou autou oti egw eimi kurioV o agiazwn autouV (Levítico 21, 23)

 • kai ek ceiroV allogenouV ou prosoisete ta dwra tou qeou umwn apo pantwn toutwn oti fqarmata estin en autoiV mwmoV en autoiV ou decqhsetai tauta umin (Levítico 22, 25)

 • pan ergon ou poihsete en auth th hmera tauth estin gar hmera exilasmou auth umin exilasasqai peri umwn enanti kuriou tou qeou umwn (Levítico 23, 28)

 • kai lhmyesqe th hmera th prwth karpon xulou wraion kai kallunqra foinikwn kai kladouV xulou daseiV kai iteaV kai agnou kladouV ek ceimarrou eufranqhnai enanti kuriou tou qeou umwn epta hmeraV (Levítico 23, 40)

 • epi patri kai epi mhtri kai ep' adelfw kai ep' adelfh ou mianqhsetai ep' autoiV apoqanontwn autwn oti euch qeou autou ep' autw epi kefalhV autou (Números 6, 7)

 • kai otan efelkhtai h nefelh epi thV skhnhV hmeraV pleiouV kai fulaxontai oi uioi israhl thn fulakhn tou qeou kai ou mh exarwsin (Números 9, 19)

 • kai en taiV hmeraiV thV eufrosunhV umwn kai en taiV eortaiV umwn kai en taiV noumhniaiV umwn salpieite taiV salpigxin epi toiV olokautwmasin kai epi taiV qusiaiV twn swthriwn umwn kai estai umin anamnhsiV enanti tou qeou umwn egw kurioV o qeoV umwn (Números 10, 10)

 • kai apekriqh balaam kai eipen toiV arcousin balak ean dw moi balak plhrh ton oikon autou arguriou kai crusiou ou dunhsomai parabhnai to rhma kuriou tou qeou poihsai auto mikron h mega en th dianoia mou (Números 22, 18)


“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina