Talált 1569 Eredmények: qeou

 • kai wrgisqh qumw o qeoV oti eporeuqh autoV kai anesth o aggeloV tou qeou endiaballein auton kai autoV epibebhkei epi thV onou autou kai duo paideV autou met' autou (Números 22, 22)

 • kai idousa h onoV ton aggelon tou qeou anqesthkota en th odw kai thn romfaian espasmenhn en th ceiri autou kai exeklinen h onoV ek thV odou kai eporeueto eiV to pedion kai epataxen thn onon th rabdw tou euqunai authn en th odw (Números 22, 23)

 • kai esth o aggeloV tou qeou en taiV aulaxin twn ampelwn fragmoV enteuqen kai fragmoV enteuqen (Números 22, 24)

 • kai idousa h onoV ton aggelon tou qeou proseqliyen eauthn proV ton toicon kai apeqliyen ton poda balaam kai proseqeto eti mastixai authn (Números 22, 25)

 • kai proseqeto o aggeloV tou qeou kai apelqwn upesth en topw stenw eiV on ouk hn ekklinai dexian oude aristeran (Números 22, 26)

 • kai idousa h onoV ton aggelon tou qeou sunekaqisen upokatw balaam kai equmwqh balaam kai etupten thn onon th rabdw (Números 22, 27)

 • kai eipen autw o aggeloV tou qeou dia ti epataxaV thn onon sou touto triton kai idou egw exhlqon eiV diabolhn sou oti ouk asteia h odoV sou enantion mou (Números 22, 32)

 • kai eipen o aggeloV tou qeou proV balaam sumporeuqhti meta twn anqrwpwn plhn to rhma o ean eipw proV se touto fulaxh lalhsai kai eporeuqh balaam meta twn arcontwn balak (Números 22, 35)

 • kai egenhqh pneuma qeou ep' autw kai analabwn thn parabolhn autou eipen ek mesopotamiaV metepemyato me balak basileuV mwab ex orewn ap' anatolwn legwn deuro arasai moi ton iakwb kai deuro epikatarasai moi ton israhl (Números 23, 7)

 • kai exaraV balaam touV ofqalmouV autou kaqora ton israhl estratopedeukota kata fulaV kai egeneto pneuma qeou en autw (Números 24, 2)

 • fhsin akouwn logia qeou ostiV orasin qeou eiden en upnw apokekalummenoi oi ofqalmoi autou (Números 24, 4)

 • akouwn logia qeou epistamenoV episthmhn para uyistou kai orasin qeou idwn en upnw apokekalummenoi oi ofqalmoi autou (Números 24, 16)


“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina