Talált 33 Eredmények: elalei

 • hnika de elalei tw iwshf hmeran ex hmeraV kai ouc uphkousen auth kaqeudein met' authV tou suggenesqai auth (Gênesis 39, 10)
 • hnika de elalei aarwn pash sunagwgh uiwn israhl kai epestrafhsan eiV thn erhmon kai h doxa kuriou wfqh en nefelh (Êxodo 16, 10)

 • eginonto de ai fwnai thV salpiggoV probainousai iscuroterai sfodra mwushV elalei o de qeoV apekrinato autw fwnh (Êxodo 19, 19)

 • wV d' an eishlqen mwushV eiV thn skhnhn katebainen o stuloV thV nefelhV kai istato epi thn quran thV skhnhV kai elalei mwush (Êxodo 33, 9)

 • hnika d' an eiseporeueto mwushV enanti kuriou lalein autw perihreito to kalumma ewV tou ekporeuesqai kai exelqwn elalei pasin toiV uioiV israhl osa eneteilato autw kurioV (Êxodo 34, 34)

 • en tw eisporeuesqai mwushn eiV thn skhnhn tou marturiou lalhsai autw kai hkousen thn fwnhn kuriou lalountoV proV auton anwqen tou ilasthriou o estin epi thV kibwtou tou marturiou ana meson twn duo ceroubim kai elalei proV auton (Números 7, 89)

 • kai auth elalei en th kardia authV kai ta ceilh authV ekineito kai fwnh authV ouk hkoueto kai elogisato authn hli eiV mequousan (I Samuel 1, 13)
 • kai egenhqh wV elalei saoul proV ton ierea kai o hcoV en th parembolh twn allofulwn eporeueto poreuomenoV kai eplhqunen kai eipen saoul proV ton ierea sunagage taV ceiraV sou (I Samuel 14, 19)

 • kai o basileuV elalei proV giezi to paidarion elisaie tou anqrwpou tou qeou legwn dihghsai dh moi panta ta megala a epoihsen elisaie (II Reis 8, 4)

 • kai nun anaggeilon moi osa epoihsaV en taiV hmeraiV tautaiV kai aphggeilen autw ioudiq en mesw tou laou panta osa hn pepoihkuia af' hV hmeraV exhlqen ewV ou elalei autoiV (Judite 14, 8)

 • kai ei eiseporeueto tou idein mathn elalei h kardia autou sunhgagen anomian eautw exeporeueto exw kai elalei (Salmos 40, 7)

 • en stulw nefelhV elalei proV autouV efulasson ta marturia autou kai ta prostagmata a edwken autoiV (Salmos 98, 7)
O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina