1. tou de mhnoV tou tritou thV exodou twn uiwn israhl ek ghV aiguptou th hmera tauth hlqosan eiV thn erhmon tou sina

2. kai exhran ek rafidin kai hlqosan eiV thn erhmon tou sina kai parenebalen ekei israhl katenanti tou orouV

3. kai mwushV anebh eiV to oroV tou qeou kai ekalesen auton o qeoV ek tou orouV legwn tade ereiV tw oikw iakwb kai anaggeleiV toiV uioiV israhl

4. autoi ewrakate osa pepoihka toiV aiguptioiV kai anelabon umaV wsei epi pterugwn aetwn kai proshgagomhn umaV proV emauton

5. kai nun ean akoh akoushte thV emhV fwnhV kai fulaxhte thn diaqhkhn mou esesqe moi laoV periousioV apo pantwn twn eqnwn emh gar estin pasa h gh

6. umeiV de esesqe moi basileion ierateuma kai eqnoV agion tauta ta rhmata ereiV toiV uioiV israhl

7. hlqen de mwushV kai ekalesen touV presbuterouV tou laou kai pareqhken autoiV pantaV touV logouV toutouV ouV sunetaxen autw o qeoV

8. apekriqh de paV o laoV omoqumadon kai eipan panta osa eipen o qeoV poihsomen kai akousomeqa anhnegken de mwushV touV logouV tou laou proV ton qeon

9. eipen de kurioV proV mwushn idou egw paraginomai proV se en stulw nefelhV ina akoush o laoV lalountoV mou proV se kai soi pisteuswsin eiV ton aiwna anhggeilen de mwushV ta rhmata tou laou proV kurion

10. eipen de kurioV proV mwushn katabaV diamarturai tw law kai agnison autouV shmeron kai aurion kai plunatwsan ta imatia

11. kai estwsan etoimoi eiV thn hmeran thn trithn th gar hmera th trith katabhsetai kurioV epi to oroV to sina enantion pantoV tou laou

12. kai aforieiV ton laon kuklw legwn prosecete eautoiV tou anabhnai eiV to oroV kai qigein ti autou paV o ayamenoV tou orouV qanatw teleuthsei

13. ouc ayetai autou ceir en gar liqoiV liqobolhqhsetai h bolidi katatoxeuqhsetai ean te kthnoV ean te anqrwpoV ou zhsetai otan ai fwnai kai ai salpiggeV kai h nefelh apelqh apo tou orouV ekeinoi anabhsontai epi to oroV

14. katebh de mwushV ek tou orouV proV ton laon kai hgiasen autouV kai eplunan ta imatia

15. kai eipen tw law ginesqe etoimoi treiV hmeraV mh proselqhte gunaiki

16. egeneto de th hmera th trith genhqentoV proV orqron kai eginonto fwnai kai astrapai kai nefelh gnofwdhV ep' orouV sina fwnh thV salpiggoV hcei mega kai eptohqh paV o laoV o en th parembolh

17. kai exhgagen mwushV ton laon eiV sunanthsin tou qeou ek thV parembolhV kai paresthsan upo to oroV

18. to de oroV to sina ekapnizeto olon dia to katabebhkenai ep' auto ton qeon en puri kai anebainen o kapnoV wV kapnoV kaminou kai exesth paV o laoV sfodra

19. eginonto de ai fwnai thV salpiggoV probainousai iscuroterai sfodra mwushV elalei o de qeoV apekrinato autw fwnh

20. katebh de kurioV epi to oroV to sina epi thn korufhn tou orouV kai ekalesen kurioV mwushn epi thn korufhn tou orouV kai anebh mwushV

21. kai eipen o qeoV proV mwushn legwn katabaV diamarturai tw law mhpote eggiswsin proV ton qeon katanohsai kai peswsin ex autwn plhqoV

22. kai oi iereiV oi eggizonteV kuriw tw qew agiasqhtwsan mhpote apallaxh ap' autwn kurioV

23. kai eipen mwushV proV ton qeon ou dunhsetai o laoV prosanabhnai proV to oroV to sina su gar diamemarturhsai hmin legwn aforisai to oroV kai agiasai auto

24. eipen de autw kurioV badize katabhqi kai anabhqi su kai aarwn meta sou oi de iereiV kai o laoV mh biazesqwsan anabhnai proV ton qeon mhpote apolesh ap' autwn kurioV

25. katebh de mwushV proV ton laon kai eipen autoiV

“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina