Talált 384 Eredmények: Aiguptou

 • anebh de abram ex aiguptou autoV kai h gunh autou kai panta ta autou kai lwt met' autou eiV thn erhmon (Gênesis 13, 1)

 • kai eparaV lwt touV ofqalmouV autou eiden pasan thn pericwron tou iordanou oti pasa hn potizomenh pro tou katastreyai ton qeon sodoma kai gomorra wV o paradeisoV tou qeou kai wV h gh aiguptou ewV elqein eiV zogora (Gênesis 13, 10)

 • en th hmera ekeinh dieqeto kurioV tw abram diaqhkhn legwn tw spermati sou dwsw thn ghn tauthn apo tou potamou aiguptou ewV tou potamou tou megalou potamou eufratou (Gênesis 15, 18)

 • kai katwkhsen en th erhmw th faran kai elaben autw h mhthr gunaika ek ghV aiguptou (Gênesis 21, 21)

 • katwkhsen de apo euilat ewV sour h estin kata proswpon aiguptou ewV elqein proV assuriouV kata proswpon pantwn twn adelfwn autou katwkhsen (Gênesis 25, 18)

 • egeneto de meta ta rhmata tauta hmarten o arcioinocooV tou basilewV aiguptou kai o arcisitopoioV tw kuriw autwn basilei aiguptou (Gênesis 40, 1)

 • kai eidon amfoteroi enupnion ekateroV enupnion en mia nukti orasiV tou enupniou autou o arcioinocooV kai o arcisitopoioV oi hsan tw basilei aiguptou oi onteV en tw desmwthriw (Gênesis 40, 5)

 • egeneto de prwi kai etaracqh h yuch autou kai aposteilaV ekalesen pantaV touV exhghtaV aiguptou kai pantaV touV sofouV authV kai dihghsato autoiV faraw to enupnion kai ouk hn o apaggellwn auto tw faraw (Gênesis 41, 8)

 • nun oun skeyai anqrwpon fronimon kai suneton kai katasthson auton epi ghV aiguptou (Gênesis 41, 33)

 • kai poihsatw faraw kai katasthsatw toparcaV epi thV ghV kai apopemptwsatwsan panta ta genhmata thV ghV aiguptou twn epta etwn thV euqhniaV (Gênesis 41, 34)

 • eipen de faraw tw iwshf idou kaqisthmi se shmeron epi pashV ghV aiguptou (Gênesis 41, 41)

 • kai anebibasen auton epi to arma to deuteron twn autou kai ekhruxen emprosqen autou khrux kai katesthsen auton ef' olhV ghV aiguptou (Gênesis 41, 43)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina