6. kai eiden h gunh oti kalon to xulon eiV brwsin kai oti areston toiV ofqalmoiV idein kai wraion estin tou katanohsai kai labousa tou karpou autou efagen kai edwken kai tw andri authV met' authV kai efagon

“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina