1. egeneto de h zwh sarraV eth ekaton eikosi epta

2. kai apeqanen sarra en polei arbok h estin en tw koilwmati auth estin cebrwn en gh canaan hlqen de abraam koyasqai sarran kai penqhsai

3. kai anesth abraam apo tou nekrou autou kai eipen toiV uioiV cet legwn

4. paroikoV kai parepidhmoV egw eimi meq' umwn dote oun moi kthsin tafou meq' umwn kai qayw ton nekron mou ap' emou

5. apekriqhsan de oi uioi cet proV abraam legonteV

6. mh kurie akouson de hmwn basileuV para qeou ei su en hmin en toiV eklektoiV mnhmeioiV hmwn qayon ton nekron sou oudeiV gar hmwn to mnhmeion autou kwlusei apo sou tou qayai ton nekron sou ekei

7. anastaV de abraam prosekunhsen tw law thV ghV toiV uioiV cet

8. kai elalhsen proV autouV abraam legwn ei ecete th yuch umwn wste qayai ton nekron mou apo proswpou mou akousate mou kai lalhsate peri emou efrwn tw tou saar

9. kai dotw moi to sphlaion to diploun o estin autw to on en merei tou agrou autou arguriou tou axiou dotw moi auto en umin eiV kthsin mnhmeiou

10. efrwn de ekaqhto en mesw twn uiwn cet apokriqeiV de efrwn o cettaioV proV abraam eipen akouontwn twn uiwn cet kai pantwn twn eisporeuomenwn eiV thn polin legwn

11. par' emoi genou kurie kai akouson mou ton agron kai to sphlaion to en autw soi didwmi enantion pantwn twn politwn mou dedwka soi qayon ton nekron sou

12. kai prosekunhsen abraam enantion tou laou thV ghV

13. kai eipen tw efrwn eiV ta wta tou laou thV ghV epeidh proV emou ei akouson mou to argurion tou agrou labe par' emou kai qayw ton nekron mou ekei

14. apekriqh de efrwn tw abraam legwn

15. ouci kurie akhkoa gh tetrakosiwn didracmwn arguriou ana meson emou kai sou ti an eih touto su de ton nekron sou qayon

16. kai hkousen abraam tou efrwn kai apekatesthsen abraam tw efrwn to argurion o elalhsen eiV ta wta twn uiwn cet tetrakosia didracma arguriou dokimou emporoiV

17. kai esth o agroV efrwn oV hn en tw diplw sphlaiw oV estin kata proswpon mambrh o agroV kai to sphlaion o hn en autw kai pan dendron o hn en tw agrw o estin en toiV orioiV autou kuklw

18. tw abraam eiV kthsin enantion twn uiwn cet kai pantwn twn eisporeuomenwn eiV thn polin

19. meta tauta eqayen abraam sarran thn gunaika autou en tw sphlaiw tou agrou tw diplw o estin apenanti mambrh auth estin cebrwn en th gh canaan

20. kai ekurwqh o agroV kai to sphlaion o hn en autw tw abraam eiV kthsin tafou para twn uiwn cet

“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina