1. pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou kat epaggelian zwhV thV en cristw ihsou

2. timoqew agaphtw teknw cariV eleoV eirhnh apo qeou patroV kai cristou ihsou tou kuriou hmwn

3. carin ecw tw qew w latreuw apo progonwn en kaqara suneidhsei wV adialeipton ecw thn peri sou mneian en taiV dehsesin mou nuktoV kai hmeraV

4. epipoqwn se idein memnhmenoV sou twn dakruwn ina caraV plhrwqw

5. upomnhsin lambanwn thV en soi anupokritou pistewV htiV enwkhsen prwton en th mammh sou lwidi kai th mhtri sou euneikh pepeismai de oti kai en soi

6. di hn aitian anamimnhskw se anazwpurein to carisma tou qeou o estin en soi dia thV epiqesewV twn ceirwn mou

7. ou gar edwken hmin o qeoV pneuma deiliaV alla dunamewV kai agaphV kai swfronismou

8. mh oun epaiscunqhV to marturion tou kuriou hmwn mhde eme ton desmion autou alla sugkakopaqhson tw euaggeliw kata dunamin qeou

9. tou swsantoV hmaV kai kalesantoV klhsei agia ou kata ta erga hmwn alla kat idian proqesin kai carin thn doqeisan hmin en cristw ihsou pro cronwn aiwniwn

10. fanerwqeisan de nun dia thV epifaneiaV tou swthroV hmwn ihsou cristou katarghsantoV men ton qanaton fwtisantoV de zwhn kai afqarsian dia tou euaggeliou

11. eiV o eteqhn egw khrux kai apostoloV kai didaskaloV eqnwn

12. di hn aitian kai tauta pascw all ouk epaiscunomai oida gar w pepisteuka kai pepeismai oti dunatoV estin thn paraqhkhn mou fulaxai eiV ekeinhn thn hmeran

13. upotupwsin ece ugiainontwn logwn wn par emou hkousaV en pistei kai agaph th en cristw ihsou

14. thn kalhn parakataqhkhn fulaxon dia pneumatoV agiou tou enoikountoV en hmin

15. oidaV touto oti apestrafhsan me panteV oi en th asia wn estin fugelloV kai ermogenhV

16. dwh eleoV o kurioV tw onhsiforou oikw oti pollakiV me aneyuxen kai thn alusin mou ouk ephscunqh

17. alla genomenoV en rwmh spoudaioteron ezhthsen me kai euren

18. dwh autw o kurioV eurein eleoV para kuriou en ekeinh th hmera kai osa en efesw dihkonhsen beltion su ginwskeiV

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina