6. kai eiden h gunh oti kalon to xulon eiV brwsin kai oti areston toiV ofqalmoiV idein kai wraion estin tou katanohsai kai labousa tou karpou autou efagen kai edwken kai tw andri authV met' authV kai efagon

“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina