1. en arch hn o logoV kai o logoV hn proV ton qeon kai qeoV hn o logoV

2. outoV hn en arch proV ton qeon

3. panta di autou egeneto kai cwriV autou egeneto oude en o gegonen

4. en autw zwh hn kai h zwh hn to fwV twn anqrwpwn

5. kai to fwV en th skotia fainei kai h skotia auto ou katelaben

6. egeneto anqrwpoV apestalmenoV para qeou onoma autw iwannhV

7. outoV hlqen eiV marturian ina marturhsh peri tou fwtoV ina panteV pisteuswsin di autou

8. ouk hn ekeinoV to fwV all ina marturhsh peri tou fwtoV

9. hn to fwV to alhqinon o fwtizei panta anqrwpon ercomenon eiV ton kosmon

10. en tw kosmw hn kai o kosmoV di autou egeneto kai o kosmoV auton ouk egnw

11. eiV ta idia hlqen kai oi idioi auton ou parelabon

12. osoi de elabon auton edwken autoiV exousian tekna qeou genesqai toiV pisteuousin eiV to onoma autou

13. oi ouk ex aimatwn oude ek qelhmatoV sarkoV oude ek qelhmatoV androV all ek qeou egennhqhsan

14. kai o logoV sarx egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eqeasameqa thn doxan autou doxan wV monogenouV para patroV plhrhV caritoV kai alhqeiaV

15. iwannhV marturei peri autou kai kekragen legwn outoV hn on eipon o opisw mou ercomenoV emprosqen mou gegonen oti prwtoV mou hn

16. kai ek tou plhrwmatoV autou hmeiV panteV elabomen kai carin anti caritoV

17. oti o nomoV dia mwsewV edoqh h cariV kai h alhqeia dia ihsou cristou egeneto

18. qeon oudeiV ewraken pwpote o monogenhV uioV o wn eiV ton kolpon tou patroV ekeinoV exhghsato

19. kai auth estin h marturia tou iwannou ote apesteilan oi ioudaioi ex ierosolumwn iereiV kai leuitaV ina erwthswsin auton su tiV ei

20. kai wmologhsen kai ouk hrnhsato kai wmologhsen oti ouk eimi egw o cristoV

21. kai hrwthsan auton ti oun hliaV ei su kai legei ouk eimi o profhthV ei su kai apekriqh ou

22. eipon oun autw tiV ei ina apokrisin dwmen toiV pemyasin hmaV ti legeiV peri seautou

23. efh egw fwnh bowntoV en th erhmw euqunate thn odon kuriou kaqwV eipen hsaiaV o profhthV

24. kai oi apestalmenoi hsan ek twn farisaiwn

25. kai hrwthsan auton kai eipon autw ti oun baptizeiV ei su ouk ei o cristoV oute hliaV oute o profhthV

26. apekriqh autoiV o iwannhV legwn egw baptizw en udati mesoV de umwn esthken on umeiV ouk oidate

27. autoV estin o opisw mou ercomenoV oV emprosqen mou gegonen ou egw ouk eimi axioV ina lusw autou ton imanta tou upodhmatoV

28. tauta en bhqabara egeneto peran tou iordanou opou hn iwannhV baptizwn

29. th epaurion blepei o iwannhV ton ihsoun ercomenon proV auton kai legei ide o amnoV tou qeou o airwn thn amartian tou kosmou

30. outoV estin peri ou egw eipon opisw mou ercetai anhr oV emprosqen mou gegonen oti prwtoV mou hn

31. kagw ouk hdein auton all ina fanerwqh tw israhl dia touto hlqon egw en tw udati baptizwn

32. kai emarturhsen iwannhV legwn oti teqeamai to pneuma katabainon wsei peristeran ex ouranou kai emeinen ep auton

33. kagw ouk hdein auton all o pemyaV me baptizein en udati ekeinoV moi eipen ef on an idhV to pneuma katabainon kai menon ep auton outoV estin o baptizwn en pneumati agiw

34. kagw ewraka kai memarturhka oti outoV estin o uioV tou qeou

35. th epaurion palin eisthkei o iwannhV kai ek twn maqhtwn autou duo

36. kai embleyaV tw ihsou peripatounti legei ide o amnoV tou qeou

37. kai hkousan autou oi duo maqhtai lalountoV kai hkolouqhsan tw ihsou

38. strafeiV de o ihsouV kai qeasamenoV autouV akolouqountaV legei autoiV ti zhteite oi de eipon autw rabbi o legetai ermhneuomenon didaskale pou meneiV

39. legei autoiV ercesqe kai idete hlqon kai eidon pou menei kai par autw emeinan thn hmeran ekeinhn wra de hn wV dekath

40. hn andreaV o adelfoV simwnoV petrou eiV ek twn duo twn akousantwn para iwannou kai akolouqhsantwn autw

41. euriskei outoV prwtoV ton adelfon ton idion simwna kai legei autw eurhkamen ton messian o estin meqermhneuomenon o cristoV

42. kai hgagen auton proV ton ihsoun embleyaV de autw o ihsouV eipen su ei simwn o uioV iwna su klhqhsh khfaV o ermhneuetai petroV

43. th epaurion hqelhsen o ihsouV exelqein eiV thn galilaian kai euriskei filippon kai legei autw akolouqei moi

44. hn de o filippoV apo bhqsaida ek thV polewV andreou kai petrou

45. euriskei filippoV ton naqanahl kai legei autw on egrayen mwshV en tw nomw kai oi profhtai eurhkamen ihsoun ton uion tou iwshf ton apo nazaret

46. kai eipen autw naqanahl ek nazaret dunatai ti agaqon einai legei autw filippoV ercou kai ide

47. eiden o ihsouV ton naqanahl ercomenon proV auton kai legei peri autou ide alhqwV israhlithV en w doloV ouk estin

48. legei autw naqanahl poqen me ginwskeiV apekriqh o ihsouV kai eipen autw pro tou se filippon fwnhsai onta upo thn sukhn eidon se

49. apekriqh naqanahl kai legei autw rabbi su ei o uioV tou qeou su ei o basileuV tou israhl

50. apekriqh ihsouV kai eipen autw oti eipon soi eidon se upokatw thV sukhV pisteueiV meizw toutwn oyei

51. kai legei autw amhn amhn legw umin ap arti oyesqe ton ouranon anewgota kai touV aggelouV tou qeou anabainontaV kai katabainontaV epi ton uion tou anqrwpou


“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina