1. proskalesamenoV de isaak ton iakwb euloghsen auton kai eneteilato autw legwn ou lhmyh gunaika ek twn qugaterwn canaan

2. anastaV apodraqi eiV thn mesopotamian eiV ton oikon baqouhl tou patroV thV mhtroV sou kai labe seautw ekeiqen gunaika ek twn qugaterwn laban tou adelfou thV mhtroV sou

3. o de qeoV mou euloghsai se kai auxhsai se kai plhqunai se kai esh eiV sunagwgaV eqnwn

4. kai dwh soi thn eulogian abraam tou patroV mou soi kai tw spermati sou meta se klhronomhsai thn ghn thV paroikhsewV sou hn edwken o qeoV tw abraam

5. kai apesteilen isaak ton iakwb kai eporeuqh eiV thn mesopotamian proV laban ton uion baqouhl tou surou adelfon de rebekkaV thV mhtroV iakwb kai hsau

6. eiden de hsau oti euloghsen isaak ton iakwb kai apwceto eiV thn mesopotamian suriaV labein eautw ekeiqen gunaika en tw eulogein auton kai eneteilato autw legwn ou lhmyh gunaika apo twn qugaterwn canaan

7. kai hkousen iakwb tou patroV kai thV mhtroV autou kai eporeuqh eiV thn mesopotamian suriaV

8. kai eiden hsau oti ponhrai eisin ai qugatereV canaan enantion isaak tou patroV autou

9. kai eporeuqh hsau proV ismahl kai elaben thn maeleq qugatera ismahl tou uiou abraam adelfhn nabaiwq proV taiV gunaixin autou gunaika

10. kai exhlqen iakwb apo tou freatoV tou orkou kai eporeuqh eiV carran

11. kai aphnthsen topw kai ekoimhqh ekei edu gar o hlioV kai elaben apo twn liqwn tou topou kai eqhken proV kefalhV autou kai ekoimhqh en tw topw ekeinw

12. kai enupniasqh kai idou klimax esthrigmenh en th gh hV h kefalh afikneito eiV ton ouranon kai oi aggeloi tou qeou anebainon kai katebainon ep' authV

13. o de kurioV epesthrikto ep' authV kai eipen egw kurioV o qeoV abraam tou patroV sou kai o qeoV isaak mh fobou h gh ef' hV su kaqeudeiV ep' authV soi dwsw authn kai tw spermati sou

14. kai estai to sperma sou wV h ammoV thV ghV kai platunqhsetai epi qalassan kai epi liba kai epi borran kai ep' anatolaV kai eneuloghqhsontai en soi pasai ai fulai thV ghV kai en tw spermati sou

15. kai idou egw meta sou diafulasswn se en th odw pash ou ean poreuqhV kai apostreyw se eiV thn ghn tauthn oti ou mh se egkatalipw ewV tou poihsai me panta osa elalhsa soi

16. kai exhgerqh iakwb apo tou upnou autou kai eipen oti estin kurioV en tw topw toutw egw de ouk hdein

17. kai efobhqh kai eipen wV foberoV o topoV outoV ouk estin touto all' h oikoV qeou kai auth h pulh tou ouranou

18. kai anesth iakwb to prwi kai elaben ton liqon on upeqhken ekei proV kefalhV autou kai esthsen auton sthlhn kai epeceen elaion epi to akron authV

19. kai ekalesen iakwb to onoma tou topou ekeinou oikoV qeou kai oulamlouV hn onoma th polei to proteron

20. kai huxato iakwb euchn legwn ean h kurioV o qeoV met' emou kai diafulaxh me en th odw tauth h egw poreuomai kai dw moi arton fagein kai imation peribalesqai

21. kai apostreyh me meta swthriaV eiV ton oikon tou patroV mou kai estai moi kurioV eiV qeon

22. kai o liqoV outoV on esthsa sthlhn estai moi oikoV qeou kai pantwn wn ean moi dwV dekathn apodekatwsw auta soi .

“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina