1. adam de egnw euan thn gunaika autou kai sullabousa eteken ton kain kai eipen ekthsamhn anqrwpon dia tou qeou

2. kai proseqhken tekein ton adelfon autou ton abel kai egeneto abel poimhn probatwn kain de hn ergazomenoV thn ghn

3. kai egeneto meq' hmeraV hnegken kain apo twn karpwn thV ghV qusian tw kuriw

4. kai abel hnegken kai autoV apo twn prwtotokwn twn probatwn autou kai apo twn steatwn autwn kai epeiden o qeoV epi abel kai epi toiV dwroiV autou

5. epi de kain kai epi taiV qusiaiV autou ou prosescen kai eluphsen ton kain lian kai sunepesen tw proswpw

6. kai eipen kurioV o qeoV tw kain ina ti perilupoV egenou kai ina ti sunepesen to proswpon sou

7. ouk ean orqwV prosenegkhV orqwV de mh dielhV hmarteV hsucason proV se h apostrofh autou kai su arxeiV autou

8. kai eipen kain proV abel ton adelfon autou dielqwmen eiV to pedion kai egeneto en tw einai autouV en tw pediw kai anesth kain epi abel ton adelfon autou kai apekteinen auton

9. kai eipen o qeoV proV kain pou estin abel o adelfoV sou o de eipen ou ginwskw mh fulax tou adelfou mou eimi egw

10. kai eipen o qeoV ti epoihsaV fwnh aimatoV tou adelfou sou boa proV me ek thV ghV

11. kai nun epikataratoV su apo thV ghV h ecanen to stoma authV dexasqai to aima tou adelfou sou ek thV ceiroV sou

12. oti erga thn ghn kai ou prosqhsei thn iscun authV dounai soi stenwn kai tremwn esh epi thV ghV

13. kai eipen kain proV ton kurion meizwn h aitia mou tou afeqhnai me

14. ei ekballeiV me shmeron apo proswpou thV ghV kai apo tou proswpou sou krubhsomai kai esomai stenwn kai tremwn epi thV ghV kai estai paV o euriskwn me apoktenei me

15. kai eipen autw kurioV o qeoV ouc outwV paV o apokteinaV kain epta ekdikoumena paralusei kai eqeto kurioV o qeoV shmeion tw kain tou mh anelein auton panta ton euriskonta auton

16. exhlqen de kain apo proswpou tou qeou kai wkhsen en gh naid katenanti edem

17. kai egnw kain thn gunaika autou kai sullabousa eteken ton enwc kai hn oikodomwn polin kai epwnomasen thn polin epi tw onomati tou uiou autou enwc

18. egenhqh de tw enwc gaidad kai gaidad egennhsen ton maihl kai maihl egennhsen ton maqousala kai maqousala egennhsen ton lamec

19. kai elaben eautw lamec duo gunaikaV onoma th mia ada kai onoma th deutera sella

20. kai eteken ada ton iwbel outoV hn o pathr oikountwn en skhnaiV kthnotrofwn

21. kai onoma tw adelfw autou ioubal outoV hn o katadeixaV yalthrion kai kiqaran

22. sella de eteken kai auth ton qobel kai hn sfurokopoV calkeuV calkou kai sidhrou adelfh de qobel noema

23. eipen de lamec taiV eautou gunaixin ada kai sella akousate mou thV fwnhV gunaikeV lamec enwtisasqe mou touV logouV oti andra apekteina eiV trauma emoi kai neaniskon eiV mwlwpa emoi

24. oti eptakiV ekdedikhtai ek kain ek de lamec ebdomhkontakiV epta

25. egnw de adam euan thn gunaika autou kai sullabousa eteken uion kai epwnomasen to onoma autou shq legousa exanesthsen gar moi o qeoV sperma eteron anti abel on apekteinen kain

26. kai tw shq egeneto uioV epwnomasen de to onoma autou enwV outoV hlpisen epikaleisqai to onoma kuriou tou qeou

“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina