1. prosqemenoV de abraam elaben gunaika h onoma cettoura

2. eteken de autw ton zemran kai ton iexan kai ton madan kai ton madiam kai ton iesbok kai ton swue

3. iexan de egennhsen ton saba kai ton qaiman kai ton daidan uioi de daidan egenonto ragouhl kai nabdehl kai assouriim kai latousiim kai lowmim

4. uioi de madiam gaifa kai afer kai enwc kai abira kai elraga panteV outoi hsan uioi cettouraV

5. edwken de abraam panta ta uparconta autou isaak tw uiw autou

6. kai toiV uioiV twn pallakwn autou edwken abraam domata kai exapesteilen autouV apo isaak tou uiou autou eti zwntoV autou proV anatolaV eiV ghn anatolwn

7. tauta de ta eth hmerwn zwhV abraam osa ezhsen ekaton ebdomhkonta pente eth

8. kai eklipwn apeqanen abraam en ghrei kalw presbuthV kai plhrhV hmerwn kai proseteqh proV ton laon autou

9. kai eqayan auton isaak kai ismahl oi uioi autou eiV to sphlaion to diploun eiV ton agron efrwn tou saar tou cettaiou o estin apenanti mambrh

10. ton agron kai to sphlaion o ekthsato abraam para twn uiwn cet ekei eqayan abraam kai sarran thn gunaika autou

11. egeneto de meta to apoqanein abraam euloghsen o qeoV isaak ton uion autou kai katwkhsen isaak para to frear thV orasewV

12. autai de ai geneseiV ismahl tou uiou abraam on eteken agar h paidiskh sarraV tw abraam

13. kai tauta ta onomata twn uiwn ismahl kat' onoma twn genewn autou prwtotokoV ismahl nabaiwq kai khdar kai nabdehl kai massam

14. kai masma kai idouma kai massh

15. kai coddad kai qaiman kai ietour kai nafeV kai kedma

16. outoi eisin oi uioi ismahl kai tauta ta onomata autwn en taiV skhnaiV autwn kai en taiV epaulesin autwn dwdeka arconteV kata eqnh autwn

17. kai tauta ta eth thV zwhV ismahl ekaton triakonta epta eth kai eklipwn apeqanen kai proseteqh proV to genoV autou

18. katwkhsen de apo euilat ewV sour h estin kata proswpon aiguptou ewV elqein proV assuriouV kata proswpon pantwn twn adelfwn autou katwkhsen

19. kai autai ai geneseiV isaak tou uiou abraam abraam egennhsen ton isaak

20. hn de isaak etwn tessarakonta ote elaben thn rebekkan qugatera baqouhl tou surou ek thV mesopotamiaV adelfhn laban tou surou eautw gunaika

21. edeito de isaak kuriou peri rebekkaV thV gunaikoV autou oti steira hn ephkousen de autou o qeoV kai elaben en gastri rebekka h gunh autou

22. eskirtwn de ta paidia en auth eipen de ei outwV moi mellei ginesqai ina ti moi touto eporeuqh de puqesqai para kuriou

23. kai eipen kurioV auth duo eqnh en th gastri sou eisin kai duo laoi ek thV koiliaV sou diastalhsontai kai laoV laou uperexei kai o meizwn douleusei tw elassoni

24. kai eplhrwqhsan ai hmerai tou tekein authn kai thde hn diduma en th koilia authV

25. exhlqen de o uioV o prwtotokoV purrakhV oloV wsei dora dasuV epwnomasen de to onoma autou hsau

26. kai meta touto exhlqen o adelfoV autou kai h ceir autou epeilhmmenh thV pternhV hsau kai ekalesen to onoma autou iakwb isaak de hn etwn exhkonta ote eteken autouV rebekka

27. huxhqhsan de oi neaniskoi kai hn hsau anqrwpoV eidwV kunhgein agroikoV iakwb de hn anqrwpoV aplastoV oikwn oikian

28. hgaphsen de isaak ton hsau oti h qhra autou brwsiV autw rebekka de hgapa ton iakwb

29. hyhsen de iakwb eyema hlqen de hsau ek tou pediou ekleipwn

30. kai eipen hsau tw iakwb geuson me apo tou eyematoV tou purrou toutou oti ekleipw dia touto eklhqh to onoma autou edwm

31. eipen de iakwb tw hsau apodou moi shmeron ta prwtotokia sou emoi

32. eipen de hsau idou egw poreuomai teleutan kai ina ti moi tauta ta prwtotokia

33. kai eipen autw iakwb omoson moi shmeron kai wmosen autw apedoto de hsau ta prwtotokia tw iakwb

34. iakwb de edwken tw hsau arton kai eyema fakou kai efagen kai epien kai anastaV wceto kai efaulisen hsau ta prwtotokia

“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina