1. anebh de abram ex aiguptou autoV kai h gunh autou kai panta ta autou kai lwt met' autou eiV thn erhmon

2. abram de hn plousioV sfodra kthnesin kai arguriw kai crusiw

3. kai eporeuqh oqen hlqen eiV thn erhmon ewV baiqhl ewV tou topou ou hn h skhnh autou to proteron ana meson baiqhl kai ana meson aggai

4. eiV ton topon tou qusiasthriou ou epoihsen ekei thn archn kai epekalesato ekei abram to onoma kuriou

5. kai lwt tw sumporeuomenw meta abram hn probata kai boeV kai skhnai

6. kai ouk ecwrei autouV h gh katoikein ama oti hn ta uparconta autwn polla kai ouk edunanto katoikein ama

7. kai egeneto mach ana meson twn poimenwn twn kthnwn tou abram kai ana meson twn poimenwn twn kthnwn tou lwt oi de cananaioi kai oi ferezaioi tote katwkoun thn ghn

8. eipen de abram tw lwt mh estw mach ana meson emou kai sou kai ana meson twn poimenwn mou kai ana meson twn poimenwn sou oti anqrwpoi adelfoi hmeiV esmen

9. ouk idou pasa h gh enantion sou estin diacwrisqhti ap' emou ei su eiV aristera egw eiV dexia ei de su eiV dexia egw eiV aristera

10. kai eparaV lwt touV ofqalmouV autou eiden pasan thn pericwron tou iordanou oti pasa hn potizomenh pro tou katastreyai ton qeon sodoma kai gomorra wV o paradeisoV tou qeou kai wV h gh aiguptou ewV elqein eiV zogora

11. kai exelexato eautw lwt pasan thn pericwron tou iordanou kai aphren lwt apo anatolwn kai diecwrisqhsan ekastoV apo tou adelfou autou

12. abram de katwkhsen en gh canaan lwt de katwkhsen en polei twn pericwrwn kai eskhnwsen en sodomoiV

13. oi de anqrwpoi oi en sodomoiV ponhroi kai amartwloi enantion tou qeou sfodra

14. o de qeoV eipen tw abram meta to diacwrisqhnai ton lwt ap' autou anableyaV toiV ofqalmoiV sou ide apo tou topou ou nun su ei proV borran kai liba kai anatolaV kai qalassan

15. oti pasan thn ghn hn su oraV soi dwsw authn kai tw spermati sou ewV tou aiwnoV

16. kai poihsw to sperma sou wV thn ammon thV ghV ei dunatai tiV exariqmhsai thn ammon thV ghV kai to sperma sou exariqmhqhsetai

17. anastaV diodeuson thn ghn eiV te to mhkoV authV kai eiV to platoV oti soi dwsw authn

18. kai aposkhnwsaV abram elqwn katwkhsen para thn drun thn mambrh h hn en cebrwn kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kuriw

“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina