1. idousa de rachl oti ou tetoken tw iakwb kai ezhlwsen rachl thn adelfhn authV kai eipen tw iakwb doV moi tekna ei de mh teleuthsw egw

2. equmwqh de iakwb th rachl kai eipen auth mh anti qeou egw eimi oV esterhsen se karpon koiliaV

3. eipen de rachl tw iakwb idou h paidiskh mou balla eiselqe proV authn kai texetai epi twn gonatwn mou kai teknopoihsomai kagw ex authV

4. kai edwken autw ballan thn paidiskhn authV autw gunaika eishlqen de proV authn iakwb

5. kai sunelaben balla h paidiskh rachl kai eteken tw iakwb uion

6. kai eipen rachl ekrinen moi o qeoV kai ephkousen thV fwnhV mou kai edwken moi uion dia touto ekalesen to onoma autou dan

7. kai sunelaben eti balla h paidiskh rachl kai eteken uion deuteron tw iakwb

8. kai eipen rachl sunelabeto moi o qeoV kai sunanestrafhn th adelfh mou kai hdunasqhn kai ekalesen to onoma autou nefqali

9. eiden de leia oti esth tou tiktein kai elaben zelfan thn paidiskhn authV kai edwken authn tw iakwb gunaika

10. eishlqen de proV authn iakwb kai sunelaben zelfa h paidiskh leiaV kai eteken tw iakwb uion

11. kai eipen leia en tuch kai epwnomasen to onoma autou gad

12. kai sunelaben zelfa h paidiskh leiaV kai eteken eti tw iakwb uion deuteron

13. kai eipen leia makaria egw oti makarizousin me ai gunaikeV kai ekalesen to onoma autou ashr

14. eporeuqh de roubhn en hmeraiV qerismou purwn kai euren mhla mandragorou en tw agrw kai hnegken auta proV leian thn mhtera autou eipen de rachl th leia doV moi twn mandragorwn tou uiou sou

15. eipen de leia ouc ikanon soi oti elabeV ton andra mou mh kai touV mandragoraV tou uiou mou lhmyh eipen de rachl ouc outwV koimhqhtw meta sou thn nukta tauthn anti twn mandragorwn tou uiou sou

16. eishlqen de iakwb ex agrou esperaV kai exhlqen leia eiV sunanthsin autw kai eipen proV me eiseleush shmeron memisqwmai gar se anti twn mandragorwn tou uiou mou kai ekoimhqh met' authV thn nukta ekeinhn

17. kai ephkousen o qeoV leiaV kai sullabousa eteken tw iakwb uion pempton

18. kai eipen leia edwken o qeoV ton misqon mou anq' ou edwka thn paidiskhn mou tw andri mou kai ekalesen to onoma autou issacar o estin misqoV

19. kai sunelaben eti leia kai eteken uion ekton tw iakwb

20. kai eipen leia dedwrhtai moi o qeoV dwron kalon en tw nun kairw airetiei me o anhr mou etekon gar autw uiouV ex kai ekalesen to onoma autou zaboulwn

21. kai meta touto eteken qugatera kai ekalesen to onoma authV dina

22. emnhsqh de o qeoV thV rachl kai ephkousen authV o qeoV kai anewxen authV thn mhtran

23. kai sullabousa eteken tw iakwb uion eipen de rachl afeilen o qeoV mou to oneidoV

24. kai ekalesen to onoma autou iwshf legousa prosqetw o qeoV moi uion eteron

25. egeneto de wV eteken rachl ton iwshf eipen iakwb tw laban aposteilon me ina apelqw eiV ton topon mou kai eiV thn ghn mou

26. apodoV taV gunaikaV mou kai ta paidia peri wn dedouleuka soi ina apelqw su gar ginwskeiV thn douleian hn dedouleuka soi

27. eipen de autw laban ei euron carin enantion sou oiwnisamhn an euloghsen gar me o qeoV th sh eisodw

28. diasteilon ton misqon sou proV me kai dwsw

29. eipen de autw iakwb su ginwskeiV a dedouleuka soi kai osa hn kthnh sou met' emou

30. mikra gar hn osa soi hn enantion emou kai huxhqh eiV plhqoV kai huloghsen se kurioV epi tw podi mou nun oun pote poihsw kagw emautw oikon

31. kai eipen autw laban ti soi dwsw eipen de autw iakwb ou dwseiV moi ouqen ean poihshV moi to rhma touto palin poimanw ta probata sou kai fulaxw

32. parelqatw panta ta probata sou shmeron kai diacwrison ekeiqen pan probaton faion en toiV arnasin kai pan dialeukon kai ranton en taiV aixin estai moi misqoV

33. kai epakousetai moi h dikaiosunh mou en th hmera th aurion oti estin o misqoV mou enwpion sou pan o ean mh h ranton kai dialeukon en taiV aixin kai faion en toiV arnasin keklemmenon estai par' emoi

34. eipen de autw laban estw kata to rhma sou

35. kai diesteilen en th hmera ekeinh touV tragouV touV rantouV kai touV dialeukouV kai pasaV taV aigaV taV rantaV kai taV dialeukouV kai pan o hn leukon en autoiV kai pan o hn faion en toiV arnasin kai edwken dia ceiroV twn uiwn autou

36. kai apesthsen odon triwn hmerwn ana meson autwn kai ana meson iakwb iakwb de epoimainen ta probata laban ta upoleifqenta

37. elaben de eautw iakwb rabdon sturakinhn clwran kai karuinhn kai platanou kai elepisen autaV iakwb lepismata leuka perisurwn to clwron efaineto de epi taiV rabdoiV to leukon o elepisen poikilon

38. kai pareqhken taV rabdouV aV elepisen en taiV lhnoiV twn potisthriwn tou udatoV ina wV an elqwsin ta probata piein enwpion twn rabdwn elqontwn autwn eiV to piein

39. egkisshswsin ta probata eiV taV rabdouV kai etikton ta probata dialeuka kai poikila kai spodoeidh ranta

40. touV de amnouV diesteilen iakwb kai esthsen enantion twn probatwn krion dialeukon kai pan poikilon en toiV amnoiV kai diecwrisen eautw poimnia kaq' eauton kai ouk emixen auta eiV ta probata laban

41. egeneto de en tw kairw w enekisshsen ta probata en gastri lambanonta eqhken iakwb taV rabdouV enantion twn probatwn en taiV lhnoiV tou egkisshsai auta kata taV rabdouV

42. hnika d' an etekon ta probata ouk etiqei egeneto de ta ashma tou laban ta de epishma tou iakwb

43. kai eplouthsen o anqrwpoV sfodra sfodra kai egeneto autw kthnh polla kai boeV kai paideV kai paidiskai kai kamhloi kai onoi

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina