1. egeneto de meta ta rhmata tauta kai aphggelh tw iwshf oti o pathr sou enocleitai kai analabwn touV duo uiouV autou ton manassh kai ton efraim hlqen proV iakwb

2. aphggelh de tw iakwb legonteV idou o uioV sou iwshf ercetai proV se kai eniscusaV israhl ekaqisen epi thn klinhn

3. kai eipen iakwb tw iwshf o qeoV mou wfqh moi en louza en gh canaan kai euloghsen me

4. kai eipen moi idou egw auxanw se kai plhqunw se kai poihsw se eiV sunagwgaV eqnwn kai dwsw soi thn ghn tauthn kai tw spermati sou meta se eiV katascesin aiwnion

5. nun oun oi duo uioi sou oi genomenoi soi en aiguptw pro tou me elqein proV se eiV aigupton emoi eisin efraim kai manassh wV roubhn kai sumewn esontai moi

6. ta de ekgona a ean gennhshV meta tauta soi esontai epi tw onomati twn adelfwn autwn klhqhsontai en toiV ekeinwn klhroiV

7. egw de hnika hrcomhn ek mesopotamiaV thV suriaV apeqanen rachl h mhthr sou en gh canaan eggizontoV mou kata ton ippodromon cabraqa thV ghV tou elqein efraqa kai katwruxa authn en th odw tou ippodromou auth estin baiqleem

8. idwn de israhl touV uiouV iwshf eipen tineV soi outoi

9. eipen de iwshf tw patri autou uioi mou eisin ouV edwken moi o qeoV entauqa kai eipen iakwb prosagage moi autouV ina euloghsw autouV

10. oi de ofqalmoi israhl ebaruwphsan apo tou ghrouV kai ouk hdunato blepein kai hggisen autouV proV auton kai efilhsen autouV kai perielaben autouV

11. kai eipen israhl proV iwshf idou tou proswpou sou ouk esterhqhn kai idou edeixen moi o qeoV kai to sperma sou

12. kai exhgagen iwshf autouV apo twn gonatwn autou kai prosekunhsan autw epi proswpon epi thV ghV

13. labwn de iwshf touV duo uiouV autou ton te efraim en th dexia ex aristerwn de israhl ton de manassh en th aristera ek dexiwn de israhl hggisen autouV autw

14. ekteinaV de israhl thn ceira thn dexian epebalen epi thn kefalhn efraim outoV de hn o newteroV kai thn aristeran epi thn kefalhn manassh enallax taV ceiraV

15. kai huloghsen autouV kai eipen o qeoV w euhresthsan oi patereV mou enantion autou abraam kai isaak o qeoV o trefwn me ek neothtoV ewV thV hmeraV tauthV

16. o aggeloV o ruomenoV me ek pantwn twn kakwn euloghsai ta paidia tauta kai epiklhqhsetai en autoiV to onoma mou kai to onoma twn paterwn mou abraam kai isaak kai plhqunqeihsan eiV plhqoV polu epi thV ghV

17. idwn de iwshf oti epebalen o pathr thn dexian autou epi thn kefalhn efraim baru autw katefanh kai antelabeto iwshf thV ceiroV tou patroV autou afelein authn apo thV kefalhV efraim epi thn kefalhn manassh

18. eipen de iwshf tw patri autou ouc outwV pater outoV gar o prwtotokoV epiqeV thn dexian sou epi thn kefalhn autou

19. kai ouk hqelhsen alla eipen oida teknon oida kai outoV estai eiV laon kai outoV uywqhsetai alla o adelfoV autou o newteroV meizwn autou estai kai to sperma autou estai eiV plhqoV eqnwn

20. kai euloghsen autouV en th hmera ekeinh legwn en umin euloghqhsetai israhl legonteV poihsai se o qeoV wV efraim kai wV manassh kai eqhken ton efraim emprosqen tou manassh

21. eipen de israhl tw iwshf idou egw apoqnhskw kai estai o qeoV meq' umwn kai apostreyei umaV eiV thn ghn twn paterwn umwn

22. egw de didwmi soi sikima exaireton uper touV adelfouV sou hn elabon ek ceiroV amorraiwn en macaira mou kai toxw

“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina