1. arch tou euaggeliou ihsou cristou uiou tou qeou

2. wV gegraptai en toiV profhtaiV idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou oV kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou

3. fwnh bowntoV en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaV poieite taV tribouV autou

4. egeneto iwannhV baptizwn en th erhmw kai khrusswn baptisma metanoiaV eiV afesin amartiwn

5. kai exeporeueto proV auton pasa h ioudaia cwra kai oi ierosolumitai kai ebaptizonto panteV en tw iordanh potamw up autou exomologoumenoi taV amartiaV autwn

6. hn de iwannhV endedumenoV tricaV kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou kai esqiwn akridaV kai meli agrion

7. kai ekhrussen legwn ercetai o iscuroteroV mou opisw mou ou ouk eimi ikanoV kuyaV lusai ton imanta twn upodhmatwn autou

8. egw men ebaptisa umaV en udati autoV de baptisei umaV en pneumati agiw

9. kai egeneto en ekeinaiV taiV hmeraiV hlqen ihsouV apo nazaret thV galilaiaV kai ebaptisqh upo iwannou eiV ton iordanhn

10. kai euqewV anabainwn apo tou udatoV eiden scizomenouV touV ouranouV kai to pneuma wsei peristeran katabainon ep auton

11. kai fwnh egeneto ek twn ouranwn su ei o uioV mou o agaphtoV en w eudokhsa

12. kai euquV to pneuma auton ekballei eiV thn erhmon

13. kai hn ekei en th erhmw hmeraV tessarakonta peirazomenoV upo tou satana kai hn meta twn qhriwn kai oi aggeloi dihkonoun autw

14. meta de to paradoqhnai ton iwannhn hlqen o ihsouV eiV thn galilaian khrusswn to euaggelion thV basileiaV tou qeou

15. kai legwn oti peplhrwtai o kairoV kai hggiken h basileia tou qeou metanoeite kai pisteuete en tw euaggeliw

16. peripatwn de para thn qalassan thV galilaiaV eiden simwna kai andrean ton adelfon autou ballontaV amfiblhstron en th qalassh hsan gar alieiV

17. kai eipen autoiV o ihsouV deute opisw mou kai poihsw umaV genesqai alieiV anqrwpwn

18. kai euqewV afenteV ta diktua autwn hkolouqhsan autw

19. kai probaV ekeiqen oligon eiden iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou kai autouV en tw ploiw katartizontaV ta diktua

20. kai euqewV ekalesen autouV kai afenteV ton patera autwn zebedaion en tw ploiw meta twn misqwtwn aphlqon opisw autou

21. kai eisporeuontai eiV kapernaoum kai euqewV toiV sabbasin eiselqwn eiV thn sunagwghn edidasken

22. kai exeplhssonto epi th didach autou hn gar didaskwn autouV wV exousian ecwn kai ouc wV oi grammateiV

23. kai hn en th sunagwgh autwn anqrwpoV en pneumati akaqartw kai anekraxen

24. legwn ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqeV apolesai hmaV oida se tiV ei o agioV tou qeou

25. kai epetimhsen autw o ihsouV legwn fimwqhti kai exelqe ex autou

26. kai sparaxan auton to pneuma to akaqarton kai kraxan fwnh megalh exhlqen ex autou

27. kai eqambhqhsan panteV wste suzhtein proV autouV legontaV ti estin touto tiV h didach h kainh auth oti kat exousian kai toiV pneumasin toiV akaqartoiV epitassei kai upakouousin autw

28. exhlqen de h akoh autou euquV eiV olhn thn pericwron thV galilaiaV

29. kai euqewV ek thV sunagwghV exelqonteV hlqon eiV thn oikian simwnoV kai andreou meta iakwbou kai iwannou

30. h de penqera simwnoV katekeito puressousa kai euqewV legousin autw peri authV

31. kai proselqwn hgeiren authn krathsaV thV ceiroV authV kai afhken authn o puretoV euqewV kai dihkonei autoiV

32. oyiaV de genomenhV ote edu o hlioV eferon proV auton pantaV touV kakwV econtaV kai touV daimonizomenouV

33. kai h poliV olh episunhgmenh hn proV thn quran

34. kai eqerapeusen pollouV kakwV econtaV poikilaiV nosoiV kai daimonia polla exebalen kai ouk hfien lalein ta daimonia oti hdeisan auton

35. kai prwi ennucon lian anastaV exhlqen kai aphlqen eiV erhmon topon kakei proshuceto

36. kai katediwxan auton o simwn kai oi met autou

37. kai euronteV auton legousin autw oti panteV zhtousin se

38. kai legei autoiV agwmen eiV taV ecomenaV kwmopoleiV ina kakei khruxw eiV touto gar exelhluqa

39. kai hn khrusswn en taiV sunagwgaiV autwn eiV olhn thn galilaian kai ta daimonia ekballwn

40. kai ercetai proV auton leproV parakalwn auton kai gonupetwn auton kai legwn autw oti ean qelhV dunasai me kaqarisai

41. o de ihsouV splagcnisqeiV ekteinaV thn ceira hyato autou kai legei autw qelw kaqarisqhti

42. kai eipontoV autou euqewV aphlqen ap autou h lepra kai ekaqarisqh

43. kai embrimhsamenoV autw euqewV exebalen auton

44. kai legei autw ora mhdeni mhden eiphV all upage seauton deixon tw ierei kai prosenegke peri tou kaqarismou sou a prosetaxen mwshV eiV marturion autoiV

45. o de exelqwn hrxato khrussein polla kai diafhmizein ton logon wste mhketi auton dunasqai fanerwV eiV polin eiselqein all exw en erhmoiV topoiV hn kai hrconto proV auton pantacoqen


“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina