1. en tw ogdow mhni etouV deuterou epi dareiou egeneto logoV kuriou proV zacarian ton tou baraciou uion addw ton profhthn legwn

2. wrgisqh kurioV epi touV pateraV umwn orghn megalhn

3. kai ereiV proV autouV tade legei kurioV pantokratwr epistreyate proV me kai epistrafhsomai proV umaV legei kurioV

4. kai mh ginesqe kaqwV oi patereV umwn oiV enekalesan autoiV oi profhtai oi emprosqen legonteV tade legei kurioV pantokratwr apostreyate apo twn odwn umwn twn ponhrwn kai apo twn epithdeumatwn umwn twn ponhrwn kai ou prosescon tou eisakousai mou legei kurioV

5. oi patereV umwn pou eisin kai oi profhtai mh ton aiwna zhsontai

6. plhn touV logouV mou kai ta nomima mou decesqe osa egw entellomai en pneumati mou toiV douloiV mou toiV profhtaiV oi katelabosan touV pateraV umwn kai apekriqhsan kai eipan kaqwV paratetaktai kurioV pantokratwr tou poihsai kata taV odouV umwn kai kata ta epithdeumata umwn outwV epoihsen umin

7. th tetradi kai eikadi tw endekatw mhni outoV estin o mhn sabat en tw deuterw etei epi dareiou egeneto logoV kuriou proV zacarian ton tou baraciou uion addw ton profhthn legwn

8. ewraka thn nukta kai idou anhr epibebhkwV epi ippon purron kai outoV eisthkei ana meson twn duo orewn twn kataskiwn kai opisw autou ippoi purroi kai yaroi kai poikiloi kai leukoi

9. kai eipa ti outoi kurie kai eipen proV me o aggeloV o lalwn en emoi egw deixw soi ti estin tauta

10. kai apekriqh o anhr o efesthkwV ana meson twn orewn kai eipen proV me outoi eisin ouV exapestalken kurioV tou periodeusai thn ghn

11. kai apekriqhsan tw aggelw kuriou tw efestwti ana meson twn orewn kai eipon periwdeukamen pasan thn ghn kai idou pasa h gh katoikeitai kai hsucazei

12. kai apekriqh o aggeloV kuriou kai eipen kurie pantokratwr ewV tinoV ou mh elehshV thn ierousalhm kai taV poleiV iouda aV upereideV touto ebdomhkoston etoV

13. kai apekriqh kurioV pantokratwr tw aggelw tw lalounti en emoi rhmata kala kai logouV paraklhtikouV

14. kai eipen proV me o aggeloV o lalwn en emoi anakrage legwn tade legei kurioV pantokratwr ezhlwka thn ierousalhm kai thn siwn zhlon megan

15. kai orghn megalhn egw orgizomai epi ta eqnh ta sunepitiqemena anq' wn egw men wrgisqhn oliga autoi de sunepeqento eiV kaka

16. dia touto tade legei kurioV epistreyw epi ierousalhm en oiktirmw kai o oikoV mou anoikodomhqhsetai en auth legei kurioV pantokratwr kai metron ektaqhsetai epi ierousalhm eti

17. kai eipen proV me o aggeloV o lalwn en emoi anakrage legwn tade legei kurioV pantokratwr eti diacuqhsontai poleiV en agaqoiV kai elehsei kurioV eti thn siwn kai airetiei eti thn ierousalhm


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina