1. egeneto de limoV epi thV ghV cwriV tou limou tou proteron oV egeneto en tw cronw tw abraam eporeuqh de isaak proV abimelec basilea fulistiim eiV gerara

2. wfqh de autw kurioV kai eipen mh katabhV eiV aigupton katoikhson de en th gh h an soi eipw

3. kai paroikei en th gh tauth kai esomai meta sou kai euloghsw se soi gar kai tw spermati sou dwsw pasan thn ghn tauthn kai sthsw ton orkon mou on wmosa abraam tw patri sou

4. kai plhqunw to sperma sou wV touV asteraV tou ouranou kai dwsw tw spermati sou pasan thn ghn tauthn kai eneuloghqhsontai en tw spermati sou panta ta eqnh thV ghV

5. anq' wn uphkousen abraam o pathr sou thV emhV fwnhV kai efulaxen ta prostagmata mou kai taV entolaV mou kai ta dikaiwmata mou kai ta nomima mou

6. kai katwkhsen isaak en geraroiV

7. ephrwthsan de oi andreV tou topou peri rebekkaV thV gunaikoV autou kai eipen adelfh mou estin efobhqh gar eipein oti gunh mou estin mhpote apokteinwsin auton oi andreV tou topou peri rebekkaV oti wraia th oyei hn

8. egeneto de polucronioV ekei parakuyaV de abimelec o basileuV gerarwn dia thV quridoV eiden ton isaak paizonta meta rebekkaV thV gunaikoV autou

9. ekalesen de abimelec ton isaak kai eipen autw ara ge gunh sou estin ti oti eipaV adelfh mou estin eipen de autw isaak eipa gar mhpote apoqanw di' authn

10. eipen de autw abimelec ti touto epoihsaV hmin mikrou ekoimhqh tiV tou genouV mou meta thV gunaikoV sou kai ephgageV ef' hmaV agnoian

11. sunetaxen de abimelec panti tw law autou legwn paV o aptomenoV tou anqrwpou toutou h thV gunaikoV autou qanatou enocoV estai

12. espeiren de isaak en th gh ekeinh kai euren en tw eniautw ekeinw ekatosteuousan kriqhn euloghsen de auton kurioV

13. kai uywqh o anqrwpoV kai probainwn meizwn egineto ewV ou megaV egeneto sfodra

14. egeneto de autw kthnh probatwn kai kthnh bown kai gewrgia polla ezhlwsan de auton oi fulistiim

15. kai panta ta freata a wruxan oi paideV tou patroV autou en tw cronw tou patroV autou enefraxan auta oi fulistiim kai eplhsan auta ghV

16. eipen de abimelec proV isaak apelqe af' hmwn oti dunatwteroV hmwn egenou sfodra

17. kai aphlqen ekeiqen isaak kai katelusen en th faraggi gerarwn kai katwkhsen ekei

18. kai palin isaak wruxen ta freata tou udatoV a wruxan oi paideV abraam tou patroV autou kai enefraxan auta oi fulistiim meta to apoqanein abraam ton patera autou kai epwnomasen autoiV onomata kata ta onomata a epwnomasen abraam o pathr autou

19. kai wruxan oi paideV isaak en th faraggi gerarwn kai euron ekei frear udatoV zwntoV

20. kai emacesanto oi poimeneV gerarwn meta twn poimenwn isaak faskonteV autwn einai to udwr kai ekalesen to onoma tou freatoV adikia hdikhsan gar auton

21. aparaV de isaak ekeiqen wruxen frear eteron ekrinonto de kai peri ekeinou kai epwnomasen to onoma autou ecqria

22. aparaV de ekeiqen wruxen frear eteron kai ouk emacesanto peri autou kai epwnomasen to onoma autou eurucwria legwn dioti nun eplatunen kurioV hmin kai huxhsen hmaV epi thV ghV

23. anebh de ekeiqen epi to frear tou orkou

24. kai wfqh autw kurioV en th nukti ekeinh kai eipen egw eimi o qeoV abraam tou patroV sou mh fobou meta sou gar eimi kai huloghka se kai plhqunw to sperma sou dia abraam ton patera sou

25. kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kai epekalesato to onoma kuriou kai ephxen ekei thn skhnhn autou wruxan de ekei oi paideV isaak frear

26. kai abimelec eporeuqh proV auton apo gerarwn kai ocozaq o numfagwgoV autou kai fikol o arcistrathgoV thV dunamewV autou

27. kai eipen autoiV isaak ina ti hlqate proV me umeiV de emishsate me kai apesteilate me af' umwn

28. kai eipan idonteV ewrakamen oti hn kurioV meta sou kai eipamen genesqw ara ana meson hmwn kai ana meson sou kai diaqhsomeqa meta sou diaqhkhn

29. mh poihsein meq' hmwn kakon kaqoti hmeiV se ouk ebdeluxameqa kai on tropon ecrhsameqa soi kalwV kai exapesteilamen se met' eirhnhV kai nun su euloghtoV upo kuriou

30. kai epoihsen autoiV dochn kai efagon kai epion

31. kai anastanteV to prwi wmosan anqrwpoV tw plhsion autou kai exapesteilen autouV isaak kai apwconto ap' autou meta swthriaV

32. egeneto de en th hmera ekeinh kai paragenomenoi oi paideV isaak aphggeilan autw peri tou freatoV ou wruxan kai eipan ouc euromen udwr

33. kai ekalesen auto orkoV dia touto onoma th polei frear orkou ewV thV shmeron hmeraV

34. hn de hsau etwn tessarakonta kai elaben gunaika ioudin thn qugatera behr tou cettaiou kai thn basemmaq qugatera ailwn tou euaiou

35. kai hsan erizousai tw isaak kai th rebekka

“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina