1. o de limoV eniscusen epi thV ghV

2. egeneto de hnika sunetelesan katafagein ton siton on hnegkan ex aiguptou kai eipen autoiV o pathr autwn palin poreuqenteV priasqe hmin mikra brwmata

3. eipen de autw ioudaV legwn diamarturia diamemarturhtai hmin o anqrwpoV legwn ouk oyesqe to proswpon mou ean mh o adelfoV umwn o newteroV meq' umwn h

4. ei men oun apostelleiV ton adelfon hmwn meq' hmwn katabhsomeqa kai agoraswmen soi brwmata

5. ei de mh apostelleiV ton adelfon hmwn meq' hmwn ou poreusomeqa o gar anqrwpoV eipen hmin legwn ouk oyesqe mou to proswpon ean mh o adelfoV umwn o newteroV meq' umwn h

6. eipen de israhl ti ekakopoihsate me anaggeilanteV tw anqrwpw ei estin umin adelfoV

7. oi de eipan erwtwn ephrwthsen hmaV o anqrwpoV kai thn genean hmwn legwn ei eti o pathr umwn zh ei estin umin adelfoV kai aphggeilamen autw kata thn eperwthsin tauthn mh hdeimen ei erei hmin agagete ton adelfon umwn

8. eipen de ioudaV proV israhl ton patera autou aposteilon to paidarion met' emou kai anastanteV poreusomeqa ina zwmen kai mh apoqanwmen kai hmeiV kai su kai h aposkeuh hmwn

9. egw de ekdecomai auton ek ceiroV mou zhthson auton ean mh agagw auton proV se kai sthsw auton enantion sou hmarthkwV esomai proV se pasaV taV hmeraV

10. ei mh gar ebradunamen hdh an upestreyamen diV

11. eipen de autoiV israhl o pathr autwn ei outwV estin touto poihsate labete apo twn karpwn thV ghV en toiV aggeioiV umwn kai katagagete tw anqrwpw dwra thV rhtinhV kai tou melitoV qumiama kai stakthn kai tereminqon kai karua

12. kai to argurion disson labete en taiV cersin umwn to argurion to apostrafen en toiV marsippoiV umwn apostreyate meq' umwn mhpote agnohma estin

13. kai ton adelfon umwn labete kai anastanteV katabhte proV ton anqrwpon

14. o de qeoV mou dwh umin carin enantion tou anqrwpou kai aposteilai ton adelfon umwn ton ena kai ton beniamin egw men gar kaqa hteknwmai hteknwmai

15. labonteV de oi andreV ta dwra tauta kai to argurion diploun elabon en taiV cersin autwn kai ton beniamin kai anastanteV katebhsan eiV aigupton kai esthsan enantion iwshf

16. eiden de iwshf autouV kai ton beniamin ton adelfon autou ton omomhtrion kai eipen tw epi thV oikiaV autou eisagage touV anqrwpouV eiV thn oikian kai sfaxon qumata kai etoimason met' emou gar fagontai oi anqrwpoi artouV thn meshmbrian

17. epoihsen de o anqrwpoV kaqa eipen iwshf kai eishgagen touV anqrwpouV eiV ton oikon iwshf

18. idonteV de oi anqrwpoi oti eishcqhsan eiV ton oikon iwshf eipan dia to argurion to apostrafen en toiV marsippoiV hmwn thn archn hmeiV eisagomeqa tou sukofanthsai hmaV kai epiqesqai hmin tou labein hmaV eiV paidaV kai touV onouV hmwn

19. proselqonteV de proV ton anqrwpon ton epi tou oikou iwshf elalhsan autw en tw pulwni tou oikou

20. legonteV deomeqa kurie katebhmen thn archn priasqai brwmata

21. egeneto de hnika hlqomen eiV to katalusai kai hnoixamen touV marsippouV hmwn kai tode to argurion ekastou en tw marsippw autou to argurion hmwn en staqmw apestreyamen nun en taiV cersin hmwn

22. kai argurion eteron hnegkamen meq' eautwn agorasai brwmata ouk oidamen tiV enebalen to argurion eiV touV marsippouV hmwn

23. eipen de autoiV ilewV umin mh fobeisqe o qeoV umwn kai o qeoV twn paterwn umwn edwken umin qhsaurouV en toiV marsippoiV umwn to de argurion umwn eudokimoun apecw kai exhgagen proV autouV ton sumewn

24. kai hnegken udwr niyai touV podaV autwn kai edwken cortasmata toiV onoiV autwn

25. htoimasan de ta dwra ewV tou elqein iwshf meshmbriaV hkousan gar oti ekei mellei aristan

26. eishlqen de iwshf eiV thn oikian kai proshnegkan autw ta dwra a eicon en taiV cersin autwn eiV ton oikon kai prosekunhsan autw epi proswpon epi thn ghn

27. hrwthsen de autouV pwV ecete kai eipen autoiV ei ugiainei o pathr umwn o presbuteroV on eipate eti zh

28. oi de eipan ugiainei o paiV sou o pathr hmwn eti zh kai eipen euloghtoV o anqrwpoV ekeinoV tw qew kai kuyanteV prosekunhsan autw

29. anableyaV de toiV ofqalmoiV iwshf eiden beniamin ton adelfon autou ton omomhtrion kai eipen outoV o adelfoV umwn o newteroV on eipate proV me agagein kai eipen o qeoV elehsai se teknon

30. etaracqh de iwshf sunestrefeto gar ta entera autou epi tw adelfw autou kai ezhtei klausai eiselqwn de eiV to tamieion eklausen ekei

31. kai niyamenoV to proswpon exelqwn enekrateusato kai eipen paraqete artouV

32. kai pareqhkan autw monw kai autoiV kaq' eautouV kai toiV aiguptioiV toiV sundeipnousin met' autou kaq' eautouV ou gar edunanto oi aiguptioi sunesqiein meta twn ebraiwn artouV bdelugma gar estin toiV aiguptioiV

33. ekaqisan de enantion autou o prwtotokoV kata ta presbeia autou kai o newteroV kata thn neothta autou existanto de oi anqrwpoi ekastoV proV ton adelfon autou

34. hran de meridaV par' autou proV autouV emegalunqh de h meriV beniamin para taV meridaV pantwn pentaplasiwV proV taV ekeinwn epion de kai emequsqhsan met' autou

“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina