1. katwkei de iakwb en th gh ou parwkhsen o pathr autou en gh canaan

2. autai de ai geneseiV iakwb iwshf deka epta etwn hn poimainwn meta twn adelfwn autou ta probata wn neoV meta twn uiwn ballaV kai meta twn uiwn zelfaV twn gunaikwn tou patroV autou kathnegken de iwshf yogon ponhron proV israhl ton patera autwn

3. iakwb de hgapa ton iwshf para pantaV touV uiouV autou oti uioV ghrouV hn autw epoihsen de autw citwna poikilon

4. idonteV de oi adelfoi autou oti auton o pathr filei ek pantwn twn uiwn autou emishsan auton kai ouk edunanto lalein autw ouden eirhnikon

5. enupniasqeiV de iwshf enupnion aphggeilen auto toiV adelfoiV autou

6. kai eipen autoiV akousate tou enupniou toutou ou enupniasqhn

7. wmhn hmaV desmeuein dragmata en mesw tw pediw kai anesth to emon dragma kai wrqwqh peristrafenta de ta dragmata umwn prosekunhsan to emon dragma

8. eipan de autw oi adelfoi mh basileuwn basileuseiV ef' hmaV h kurieuwn kurieuseiV hmwn kai proseqento eti misein auton eneken twn enupniwn autou kai eneken twn rhmatwn autou

9. eiden de enupnion eteron kai dihghsato auto tw patri autou kai toiV adelfoiV autou kai eipen idou enupniasamhn enupnion eteron wsper o hlioV kai h selhnh kai endeka astereV prosekunoun me

10. kai epetimhsen autw o pathr autou kai eipen autw ti to enupnion touto o enupniasqhV ara ge elqonteV eleusomeqa egw te kai h mhthr sou kai oi adelfoi sou proskunhsai soi epi thn ghn

11. ezhlwsan de auton oi adelfoi autou o de pathr autou diethrhsen to rhma

12. eporeuqhsan de oi adelfoi autou boskein ta probata tou patroV autwn eiV sucem

13. kai eipen israhl proV iwshf ouc oi adelfoi sou poimainousin en sucem deuro aposteilw se proV autouV eipen de autw idou egw

14. eipen de autw israhl poreuqeiV ide ei ugiainousin oi adelfoi sou kai ta probata kai anaggeilon moi kai apesteilen auton ek thV koiladoV thV cebrwn kai hlqen eiV sucem

15. kai euren auton anqrwpoV planwmenon en tw pediw hrwthsen de auton o anqrwpoV legwn ti zhteiV

16. o de eipen touV adelfouV mou zhtw anaggeilon moi pou boskousin

17. eipen de autw o anqrwpoV aphrkasin enteuqen hkousa gar autwn legontwn poreuqwmen eiV dwqaim kai eporeuqh iwshf katopisqen twn adelfwn autou kai euren autouV en dwqaim

18. proeidon de auton makroqen pro tou eggisai auton proV autouV kai eponhreuonto tou apokteinai auton

19. eipan de ekastoV proV ton adelfon autou idou o enupniasthV ekeinoV ercetai

20. nun oun deute apokteinwmen auton kai riywmen auton eiV ena twn lakkwn kai eroumen qhrion ponhron katefagen auton kai oyomeqa ti estai ta enupnia autou

21. akousaV de roubhn exeilato auton ek twn ceirwn autwn kai eipen ou pataxomen auton eiV yuchn

22. eipen de autoiV roubhn mh ekcehte aima embalete auton eiV ton lakkon touton ton en th erhmw ceira de mh epenegkhte autw opwV exelhtai auton ek twn ceirwn autwn kai apodw auton tw patri autou

23. egeneto de hnika hlqen iwshf proV touV adelfouV autou exedusan ton iwshf ton citwna ton poikilon ton peri auton

24. kai labonteV auton erriyan eiV ton lakkon o de lakkoV kenoV udwr ouk eicen

25. ekaqisan de fagein arton kai anableyanteV toiV ofqalmoiV eidon kai idou odoiporoi ismahlitai hrconto ek galaad kai ai kamhloi autwn egemon qumiamatwn kai rhtinhV kai stakthV eporeuonto de katagagein eiV aigupton

26. eipen de ioudaV proV touV adelfouV autou ti crhsimon ean apokteinwmen ton adelfon hmwn kai kruywmen to aima autou

27. deute apodwmeqa auton toiV ismahlitaiV toutoiV ai de ceireV hmwn mh estwsan ep' auton oti adelfoV hmwn kai sarx hmwn estin hkousan de oi adelfoi autou

28. kai pareporeuonto oi anqrwpoi oi madihnaioi oi emporoi kai exeilkusan kai anebibasan ton iwshf ek tou lakkou kai apedonto ton iwshf toiV ismahlitaiV eikosi cruswn kai kathgagon ton iwshf eiV aigupton

29. anestreyen de roubhn epi ton lakkon kai ouc ora ton iwshf en tw lakkw kai dierrhxen ta imatia autou

30. kai anestreyen proV touV adelfouV autou kai eipen to paidarion ouk estin egw de pou poreuomai eti

31. labonteV de ton citwna tou iwshf esfaxan erifon aigwn kai emolunan ton citwna tw aimati

32. kai apesteilan ton citwna ton poikilon kai eishnegkan tw patri autwn kai eipan touton euromen epignwqi ei citwn tou uiou sou estin h ou

33. kai epegnw auton kai eipen citwn tou uiou mou estin qhrion ponhron katefagen auton qhrion hrpasen ton iwshf

34. dierrhxen de iakwb ta imatia autou kai epeqeto sakkon epi thn osfun autou kai epenqei ton uion autou hmeraV pollaV

35. sunhcqhsan de panteV oi uioi autou kai ai qugatereV kai hlqon parakalesai auton kai ouk hqelen parakaleisqai legwn oti katabhsomai proV ton uion mou penqwn eiV adou kai eklausen auton o pathr autou

36. oi de madihnaioi apedonto ton iwshf eiV aigupton tw petefrh tw spadonti faraw arcimageirw

“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina