1. Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.

2. Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braæa.

3. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram.

4. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma.

5. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj.

6. Jišaju se rodi David kralj. Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona.

7. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa.

8. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja.

9. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija.

10. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Amon. Amonu se rodi Jošija.

11. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braæa u vrijeme progonstva u Babilon.

12. Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel.

13. Zerubabelu se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor.

14. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud.

15. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov.

16. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.

17. U svemu dakle: od Abrahama do Davida èetrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon èetrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista èetrnaest naraštaja.

18. A roðenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaruèena s Josipom, prije nego se sastadoše, naðe se trudna po Duhu Svetom.

19. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.

20. Dok je on to snovao, gle, anðeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reèe: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj zaèeto, doista je od Duha Svetoga.

21. Rodit æe sina, a ti æeš mu nadjenuti ime Isus jer æe on spasiti narod svoj od grijeha njegovih."

22. Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reèe po proroku:

23. Evo, Djevica æe zaèeti i roditi sina i nadjenut æe mu se ime Emanuel - što znaèi: S nama Bog!

24. Kad se Josip probudi oda sna, uèini kako mu naredi anðeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.

25. I ne upozna je dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus.

“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina