1. Misli Propovjednika, Davidova sina, kralja u Jeruzalemu.

2. Ispraznost nad ispraznošæu, veli Propovjednik, ispraznost nad ispraznošæu, sve je ispraznost!

3. Kakva je korist èovjeku od svega truda njegova kojim se trudi pod suncem?

4. Jedan naraštaj odlazi, drugi dolazi, a zemlja uvijek ostaje.

5. Sunce izlazi, sunce zalazi i onda hiti svojem mjestu odakle izlazi.

6. Vjetar puše na jug i okreæe se na sjever, kovitla sad ovamo sad onamo i vraæa se u novom vrtlogu.

7. Sve rijeke teku u more i more se ne prepunja; odakle teku rijeke, onamo se vraæaju da ponovo poènu svoj tok.

8. Sve je muèno. Nitko ne može reæi da se oèi nisu do sita nagledale i uši dovoljno naslušale.

9. Što je bilo, opet æe biti, i što se èinilo, opet æe se èiniti, i nema ništa novo pod suncem.

10. Ima li išta o èemu bi se moglo reæi: "Gle, ovo je novo!" Sve je veæ davno prije nas postojalo.

11. Samo, od prošlosti ne ostade ni spomena, kao što ni u buduænosti neæe biti sjeæanja na ono što æe poslije doæi.

12. Ja, Propovjednik, bijah kralj nad Izraelom u Jeruzalemu.

13. I trudih se da mudrošæu istražim i dokuèim sve što biva pod nebom; o, kako muènu zadaæu zadade Bog sinovima ljudskim.

14. Vidjeh sve što se èini pod suncem: kakve li ispraznosti i puste tlapnje!

15. Što je krivo, ne može se ispraviti; èega nema, izbrojiti se ne može.

16. Rekoh onda sam sebi: "Gle, stekao sam veæu mudrost nego bilo tko od mojih prethodnika u Jeruzalemu. Duh moj sabrao je golemu mudrost i znanje."

17. Mudrost pomnjivo prouèih, a tako i glupost i ludost, ali sam spoznao da je to pusta tlapnja.

18. Mnogo mudrosti - mnogo jada; što više znanja, to više boli.

“Não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Assim como o corpo precisa ser nutrido, também a alma precisa da cruz, dia a dia, para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas. Não queremos entender que Deus não quer e não pode salvar-nos nem santificar-nos sem a cruz. Quanto mais Ele chama uma alma a Si, mais a santifica por meio da cruz.” São Padre Pio de Pietrelcina