1. Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir!

2. Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjeæamo u svojim molitvama

3. spominjuæi se vaše djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim.

4. Svjesni smo, braæo od Boga ljubljena, vašeg izabranja

5. jer evanðelje naše nije k vama došlo samo u rijeèi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini. Takvi smo, kao što znate, poradi vas meðu vama bili.

6. I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Rijeè s radošæu Duha Svetoga

7. tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji.

8. Od vas je doista ne samo rijeè Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji, nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo.

9. Oni sami o nama pripovijedaju: kako doðosmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinskomu

10. i išèekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi.

“O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina