1. Ljubim Jahvu jer èuje vapaj molitve moje:

2. uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah.

3. Užeta smrti sapeše me, stegoše me zamke Podzemlja, snašla me muka i tjeskoba.

4. Tada zazvah ime Jahvino: "O Jahve, spasi život moj!"

5. Dobrostiv je Jahve i pravedan, pun suæuti je Bog naš.

6. Jahve èuva bezazlene: u nevolji bijah, on me izbavi.

7. Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj, jer Jahve je dobrotvor tvoj.

8. On mi život od smrti izbavi, oèi moje od suza, noge od pada.

9. Hodit æu pred licem Jahvinim u zemlji živih.

10. Ja vjerujem i kada kažem: "Nesretan sam veoma."

11. U smetenosti svojoj rekoh: "Svaki je èovjek lažac!"

12. Što da uzvratim Jahvi za sve što mi je uèinio?

13. Uzet æu èašu spasenja i zazvat æu ime Jahvino.

14. Izvršit æu Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim.

15. Dragocjena je u oèima Jahvinim smrt pobožnika njegovih.

16. Jahve, tvoj sam sluga, tvoj sluga, sin sluškinje tvoje: ti si razriješio okove moje.

17. Tebi æu prinijeti žrtve zahvalne, zazvat æu ime Jahvino.

18. Izvršit æu Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim,

19. u predvorjima Doma Jahvina, posred tebe, Jeruzaleme!

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina