1. Davidov. Pouèna pjesma. Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zloèin pokriven!

2. Blago èovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju i u èijemu duhu nema prijevare!

3. Prešutjet' sam htio, al' kosti mi klonuše od neprestana jecanja.

4. Danju i noæu ruka me tvoja tištala, snaga mi se trošila k'o za ljetnih žega.

5. Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh: "Priznat æu Jahvi prijestup svoj", i ti si mi krivnju grijeha oprostio.

6. Zato nek' ti se moli pobožnik svaki u èasu nevolje. Kad bujice silne navale, njega neæe stiæi.

7. Utoèište ti si moje, od tjeskobe ti æeš me saèuvat', odjenut' me radošæu spasenja.

8. Uèit æu te, put ti kazat' kojim ti je iæi, svjetovat æu te, oko æe moje bdjeti nad tobom.

9. Ne budite kao konj ili mazga bez razuma: divljinu im krotiš voðicama i uzdom, inaèe im se ne primièi!

10. Bezbožnika taru mnoge nevolje, a tko se uzda u Jahvu, njega okružuje milost.

11. Radujte se Jahvi i klièite, pravedni, klièite svi koji ste srca èestita!

“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina