1. w h epifanhV kai apolelutrwmenh h poliV h peristera

2. ouk eishkousen fwnhV ouk edexato paideian epi tw kuriw ouk epepoiqei kai proV ton qeon authV ouk hggisen

3. oi arconteV authV en auth wV leonteV wruomenoi oi kritai authV wV lukoi thV arabiaV ouc upeliponto eiV to prwi

4. oi profhtai authV pneumatoforoi andreV katafronhtai oi iereiV authV bebhlousin ta agia kai asebousin nomon

5. o de kurioV dikaioV en mesw authV kai ou mh poihsh adikon prwi prwi dwsei krima autou eiV fwV kai ouk apekrubh kai ouk egnw adikian en apaithsei kai ouk eiV neikoV adikian

6. en diafqora katespasa uperhfanouV hfanisqhsan gwniai autwn exerhmwsw taV odouV autwn to parapan tou mh diodeuein exelipon ai poleiV autwn para to mhdena uparcein mhde katoikein

7. eipa plhn fobeisqe me kai dexasqe paideian kai ou mh exoleqreuqhte ex ofqalmwn authV panta osa exedikhsa ep' authn etoimazou orqrison diefqartai pasa h epifulliV autwn

8. dia touto upomeinon me legei kurioV eiV hmeran anastasewV mou eiV marturion dioti to krima mou eiV sunagwgaV eqnwn tou eisdexasqai basileiV tou ekceai ep' autouV pasan orghn qumou mou dioti en puri zhlouV mou katanalwqhsetai pasa h gh

9. oti tote metastreyw epi laouV glwssan eiV genean authV tou epikaleisqai pantaV to onoma kuriou tou douleuein autw upo zugon ena

10. ek peratwn potamwn aiqiopiaV oisousin qusiaV moi

11. en th hmera ekeinh ou mh kataiscunqhV ek pantwn twn epithdeumatwn sou wn hsebhsaV eiV eme oti tote perielw apo sou ta faulismata thV ubrewV sou kai ouketi mh prosqhV tou megalauchsai epi to oroV to agion mou

12. kai upoleiyomai en soi laon praun kai tapeinon kai eulabhqhsontai apo tou onomatoV kuriou

13. oi kataloipoi tou israhl kai ou poihsousin adikian kai ou lalhsousin mataia kai ou mh eureqh en tw stomati autwn glwssa dolia dioti autoi nemhsontai kai koitasqhsontai kai ouk estai o ekfobwn autouV

14. caire sfodra qugater siwn khrusse qugater ierousalhm eufrainou kai kataterpou ex olhV thV kardiaV sou qugater ierousalhm

15. perieilen kurioV ta adikhmata sou lelutrwtai se ek ceiroV ecqrwn sou basileuV israhl kurioV en mesw sou ouk oyh kaka ouketi

16. en tw kairw ekeinw erei kurioV th ierousalhm qarsei siwn mh pareisqwsan ai ceireV sou

17. kurioV o qeoV sou en soi dunatoV swsei se epaxei epi se eufrosunhn kai kainiei se en th agaphsei autou kai eufranqhsetai epi se en teryei wV en hmera eorthV

18. kai sunaxw touV suntetrimmenouV ouai tiV elaben ep' authn oneidismon

19. idou egw poiw en soi eneken sou en tw kairw ekeinw legei kurioV kai swsw thn ekpepiesmenhn kai thn apwsmenhn eisdexomai kai qhsomai autouV eiV kauchma kai onomastouV en pash th gh

20. kai kataiscunqhsontai en tw kairw ekeinw otan kalwV umin poihsw kai en tw kairw otan eisdexwmai umaV dioti dwsw umaV onomastouV kai eiV kauchma en pasin toiV laoiV thV ghV en tw epistrefein me thn aicmalwsian umwn enwpion umwn legei kurioV .

“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina