1. katabanti de autw apo tou orouV hkolouqhsan autw ocloi polloi

2. kai idou leproV elqwn prosekunei autw legwn kurie ean qelhV dunasai me kaqarisai

3. kai ekteinaV thn ceira hyato autou o ihsouV legwn qelw kaqarisqhti kai euqewV ekaqarisqh autou h lepra

4. kai legei autw o ihsouV ora mhdeni eiphV all upage seauton deixon tw ierei kai prosenegke to dwron o prosetaxen mwshV eiV marturion autoiV

5. eiselqonti de tw ihsou eiV kapernaoum proshlqen autw ekatontarcoV parakalwn auton

6. kai legwn kurie o paiV mou beblhtai en th oikia paralutikoV deinwV basanizomenoV

7. kai legei autw o ihsouV egw elqwn qerapeusw auton

8. kai apokriqeiV o ekatontarcoV efh kurie ouk eimi ikanoV ina mou upo thn steghn eiselqhV alla monon eipe logon kai iaqhsetai o paiV mou

9. kai gar egw anqrwpoV eimi upo exousian ecwn up emauton stratiwtaV kai legw toutw poreuqhti kai poreuetai kai allw ercou kai ercetai kai tw doulw mou poihson touto kai poiei

10. akousaV de o ihsouV eqaumasen kai eipen toiV akolouqousin amhn legw umin oude en tw israhl tosauthn pistin euron

11. legw de umin oti polloi apo anatolwn kai dusmwn hxousin kai anakliqhsontai meta abraam kai isaak kai iakwb en th basileia twn ouranwn

12. oi de uioi thV basileiaV ekblhqhsontai eiV to skotoV to exwteron ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

13. kai eipen o ihsouV tw ekatontarcw upage kai wV episteusaV genhqhtw soi kai iaqh o paiV autou en th wra ekeinh

14. kai elqwn o ihsouV eiV thn oikian petrou eiden thn penqeran autou beblhmenhn kai puressousan

15. kai hyato thV ceiroV authV kai afhken authn o puretoV kai hgerqh kai dihkonei autoiV

16. oyiaV de genomenhV proshnegkan autw daimonizomenouV pollouV kai exebalen ta pneumata logw kai pantaV touV kakwV econtaV eqerapeusen

17. opwV plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoV autoV taV asqeneiaV hmwn elaben kai taV nosouV ebastasen

18. idwn de o ihsouV pollouV oclouV peri auton ekeleusen apelqein eiV to peran

19. kai proselqwn eiV grammateuV eipen autw didaskale akolouqhsw soi opou ean aperch

20. kai legei autw o ihsouV ai alwpekeV fwleouV ecousin kai ta peteina tou ouranou kataskhnwseiV o de uioV tou anqrwpou ouk ecei pou thn kefalhn klinh

21. eteroV de twn maqhtwn autou eipen autw kurie epitreyon moi prwton apelqein kai qayai ton patera mou

22. o de ihsouV eipen autw akolouqei moi kai afeV touV nekrouV qayai touV eautwn nekrouV

23. kai embanti autw eiV to ploion hkolouqhsan autw oi maqhtai autou

24. kai idou seismoV megaV egeneto en th qalassh wste to ploion kaluptesqai upo twn kumatwn autoV de ekaqeuden

25. kai proselqonteV oi maqhtai autou hgeiran auton legonteV kurie swson hmaV apollumeqa

26. kai legei autoiV ti deiloi este oligopistoi tote egerqeiV epetimhsen toiV anemoiV kai th qalassh kai egeneto galhnh megalh

27. oi de anqrwpoi eqaumasan legonteV potapoV estin outoV oti kai oi anemoi kai h qalassa upakouousin autw

28. kai elqonti autw eiV to peran eiV thn cwran twn gergeshnwn uphnthsan autw duo daimonizomenoi ek twn mnhmeiwn exercomenoi calepoi lian wste mh iscuein tina parelqein dia thV odou ekeinhV

29. kai idou ekraxan legonteV ti hmin kai soi ihsou uie tou qeou hlqeV wde pro kairou basanisai hmaV

30. hn de makran ap autwn agelh coirwn pollwn boskomenh

31. oi de daimoneV parekaloun auton legonteV ei ekballeiV hmaV epitreyon hmin apelqein eiV thn agelhn twn coirwn

32. kai eipen autoiV upagete oi de exelqonteV aphlqon eiV thn agelhn twn coirwn kai idou wrmhsen pasa h agelh twn coirwn kata tou krhmnou eiV thn qalassan kai apeqanon en toiV udasin

33. oi de boskonteV efugon kai apelqonteV eiV thn polin aphggeilan panta kai ta twn daimonizomenwn

34. kai idou pasa h poliV exhlqen eiV sunanthsin tw ihsou kai idonteV auton parekalesan opwV metabh apo twn oriwn autwn

“Meu Deus, perdoa-me. Nunca Te ofereci nada na minha vida e, agora, por este pouco que estou sofrendo, em comparação a tudo o que Tu sofreste na Cruz, eu reclamo injustamente!” São Padre Pio de Pietrelcina