1. elegen de kai proV touV maqhtaV autou anqrwpoV tiV hn plousioV oV eicen oikonomon kai outoV dieblhqh autw wV diaskorpizwn ta uparconta autou

2. kai fwnhsaV auton eipen autw ti touto akouw peri sou apodoV ton logon thV oikonomiaV sou ou gar dunhsh eti oikonomein

3. eipen de en eautw o oikonomoV ti poihsw oti o kurioV mou afaireitai thn oikonomian ap emou skaptein ouk iscuw epaitein aiscunomai

4. egnwn ti poihsw ina otan metastaqw thV oikonomiaV dexwntai me eiV touV oikouV autwn

5. kai proskalesamenoV ena ekaston twn crewfeiletwn tou kuriou eautou elegen tw prwtw poson ofeileiV tw kuriw mou

6. o de eipen ekaton batouV elaiou kai eipen autw dexai sou to gramma kai kaqisaV tacewV grayon penthkonta

7. epeita eterw eipen su de poson ofeileiV o de eipen ekaton korouV sitou kai legei autw dexai sou to gramma kai grayon ogdohkonta

8. kai ephnesen o kurioV ton oikonomon thV adikiaV oti fronimwV epoihsen oti oi uioi tou aiwnoV toutou fronimwteroi uper touV uiouV tou fwtoV eiV thn genean thn eautwn eisin

9. kagw umin legw poihsate eautoiV filouV ek tou mamwna thV adikiaV ina otan ekliphte dexwntai umaV eiV taV aiwniouV skhnaV

10. o pistoV en elacistw kai en pollw pistoV estin kai o en elacistw adikoV kai en pollw adikoV estin

11. ei oun en tw adikw mamwna pistoi ouk egenesqe to alhqinon tiV umin pisteusei

12. kai ei en tw allotriw pistoi ouk egenesqe to umeteron tiV umin dwsei

13. oudeiV oikethV dunatai dusi kurioiV douleuein h gar ton ena mishsei kai ton eteron agaphsei h enoV anqexetai kai tou eterou katafronhsei ou dunasqe qew douleuein kai mamwna

14. hkouon de tauta panta kai oi farisaioi filarguroi uparconteV kai exemukthrizon auton

15. kai eipen autoiV umeiV este oi dikaiounteV eautouV enwpion twn anqrwpwn o de qeoV ginwskei taV kardiaV umwn oti to en anqrwpoiV uyhlon bdelugma enwpion tou qeou estin

16. o nomoV kai oi profhtai ewV iwannou apo tote h basileia tou qeou euaggelizetai kai paV eiV authn biazetai

17. eukopwteron de estin ton ouranon kai thn ghn parelqein h tou nomou mian keraian pesein

18. paV o apoluwn thn gunaika autou kai gamwn eteran moiceuei kai paV o apolelumenhn apo androV gamwn moiceuei

19. anqrwpoV de tiV hn plousioV kai enedidusketo porfuran kai busson eufrainomenoV kaq hmeran lamprwV

20. ptwcoV de tiV hn onomati lazaroV oV ebeblhto proV ton pulwna autou hlkwmenoV

21. kai epiqumwn cortasqhnai apo twn yiciwn twn piptontwn apo thV trapezhV tou plousiou alla kai oi kuneV ercomenoi apeleicon ta elkh autou

22. egeneto de apoqanein ton ptwcon kai apenecqhnai auton upo twn aggelwn eiV ton kolpon tou abraam apeqanen de kai o plousioV kai etafh

23. kai en tw adh eparaV touV ofqalmouV autou uparcwn en basanoiV ora ton abraam apo makroqen kai lazaron en toiV kolpoiV autou

24. kai autoV fwnhsaV eipen pater abraam elehson me kai pemyon lazaron ina bayh to akron tou daktulou autou udatoV kai katayuxh thn glwssan mou oti odunwmai en th flogi tauth

25. eipen de abraam teknon mnhsqhti oti apelabeV su ta agaqa sou en th zwh sou kai lazaroV omoiwV ta kaka nun de ode parakaleitai su de odunasai

26. kai epi pasin toutoiV metaxu hmwn kai umwn casma mega esthriktai opwV oi qelonteV diabhnai enteuqen proV umaV mh dunwntai mhde oi ekeiqen proV hmaV diaperwsin

27. eipen de erwtw oun se pater ina pemyhV auton eiV ton oikon tou patroV mou

28. ecw gar pente adelfouV opwV diamarturhtai autoiV ina mh kai autoi elqwsin eiV ton topon touton thV basanou

29. legei autw abraam ecousin mwsea kai touV profhtaV akousatwsan autwn

30. o de eipen ouci pater abraam all ean tiV apo nekrwn poreuqh proV autouV metanohsousin

31. eipen de autw ei mwsewV kai twn profhtwn ouk akouousin oude ean tiV ek nekrwn anasth peisqhsontai

“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina